ปริ๊นท์ใบสมัคร

กลุ่มการเรียน ชาย หญิง รวม
วิทย์-คณิต 84 241 325
อังกฤษ-ฝรั่งเศส 11 24 35
อังกฤษ-ญี่ปุ่น 13 27 40
อังกฤษ-เยอรมัน 9 20 29
อังกฤษ-จีน 14 69 83
อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย 39 62 101
รวม 170 443 613
วัน/เดือน/ปี ที่สมัคร ประเภทการสมัคร คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล จบจากโรงเรียน จังหวัด
2021-04-28 16:04:45 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน เด็กชาย ปฏิภาณ ชารี มหาไถ่ศึกษาเลย เลย
2021-04-28 15:42:58 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว สริศา ประมัย ประชารัฐวิทยาเสริม ขอนแก่น
2021-04-28 15:42:32 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน เด็กหญิง ภัทรวดี ศรีโยธา พูลเจริญวิทยาคม ขอนแก่น
2021-04-28 15:31:59 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว ภัทรมัย ชนะบัว ประชารัฐวิทยาเสริม ขอนแก่น
2021-04-28 15:16:23 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน นาย ภาณุรัตน์ โยชน์รัมย์ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-28 14:33:11 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว พุ่มไพลิน โพธิ์ศรี กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-28 13:54:51 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว อภิญญา ศรีกลชาญ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-28 13:39:55 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นางสาว ปนัดดา บวรชัย ขอนแก่นคริสเตียน ขอนแก่น
2021-04-28 13:19:11 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง ธนัชภรณ์ ไผ่ป้อง บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
2021-04-28 13:15:33 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว พรปวีณ์ โนนเปือย โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ขอนแก่น
2021-04-28 12:24:29 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ดากานดา พระธานี ขามแก่นนคร ขอนแก่น
2021-04-28 11:53:39 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ตันหยง ปรัชญาวรวัฒน์ ศรีสงคราม เลย
2021-04-28 11:16:35 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว รัตติญาพร ชัฎขันธกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย1(เหมืองแบ่งวิทยาคม) เลย
2021-04-28 11:05:48 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว กาญจนา ป้องจันทร์ ขามแก่นนคร ขอนแก่น
2021-04-28 10:59:29 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย ณวรา มูลเมือง เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-28 10:53:24 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ปวีณ์กร หร่องบุตรศรี ฝางวิทยายน ขอนแก่น
2021-04-28 10:19:38 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว ปวิชญาดา กุลใบ เขาสวนกวางวิทยานุกูล ขอนแก่น
2021-04-28 09:55:22 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว จุฑามาศ บรรดาศักดิ์ โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
2021-04-28 09:20:09 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นางสาว ปิยะธิดา เอี่ยมพ่วง กศน. ขอนแก่น
2021-04-28 09:14:10 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กชาย ธีรวัฒน์ มหาหิงค์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น
2021-04-28 07:57:17 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย พานทองแท้ แสงสิทธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม มหาสารคาม
2021-04-28 02:01:18 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย ภูดิศ สอนจันทร์ โรงเรียนเเก่นนครวิทยาลัย2 ขอนแก่น
2021-04-27 22:35:04 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว นชิตรา บุญนำ บ้านขนวน ขอนแก่น
2021-04-27 22:19:12 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นางสาว พีรดา ใยเเก้ว พระธาตุขามเเก่นพิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-27 20:56:00 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ซาร่า เออร์ซินแคนลี สตรีภูเก็ต ภูเก็ต
2021-04-27 20:45:53 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว กุลนัดดา ชัยวงศ์ศิริ โรงเรียนกลัยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-27 20:37:33 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย เทพวารินทร์ บัวพัฒน์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-27 19:27:52 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน นาย เจตนิพัทธ์ เพียรชนะ มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
2021-04-27 19:01:09 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย ตวงอัฐ โพธิ์ชัย ขามแก่น ขอนแก่น
2021-04-27 18:27:54 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว นางสาวปิยะวดี ชาติวงษ์ โรงเรียนขามแก่นนคร ขอนแก่น
2021-04-27 18:21:21 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กชาย ชัยวัฒน์ แสงสุริยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษาศึกษาศาสตร์ ขอนแก่น
2021-04-27 17:23:59 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ไชยพงศ์ ไชยสงค์ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-27 17:15:43 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กชาย ปรวิศ สีนอเพีย สีนอเพีย ขอนแก่นวิทยายน2 ขอนแก่น
2021-04-27 17:03:59 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นางสาว สุมลฑา เขียวอ่อน เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-27 16:04:36 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน เด็กหญิง ปิยฉัตร วาพัดไทย มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-27 15:46:53 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นางสาว พรรณวดี สามหาดไทย ขามเเก่นนคร ขอนแก่น
2021-04-27 15:22:10 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว กัญญารัตน์ ดีลุน ขอนแก่นวิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-27 15:21:12 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นาย พชรพล โชติทอง เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-27 15:04:50 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นางสาว กุลจิรา กุลวิเศษ โรงเรียนบ้านไผ่ ขอนแก่น
2021-04-27 15:02:17 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ศุภิสรา ขาวดา ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
2021-04-27 14:24:51 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ปภาดา นิธิธนาธร เเก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
2021-04-27 14:17:05 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ธนัท โพธิกุล ชุมเเพศึกษา ขอนแก่น
2021-04-27 14:14:50 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ธนทรัพย์ ลาพวง น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
2021-04-27 14:07:32 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว พัชรินทร์ นันทโกวัฒน์ ภูเรือวิทยา เลย
2021-04-27 13:53:39 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ชลธิชา เจริญขันธ์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
2021-04-27 13:42:32 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง พรพิมพ์ ไชยคาม โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ขอนแก่น
2021-04-27 12:56:12 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นาย ณัฐพนธ์ เศษทอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-27 12:53:13 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว สุมิตรา เขตบุญพร้อม น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
2021-04-27 12:44:41 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นาย รัฐพุทธ คำชมภู เอกปัญญา กาฬสินธุ์
2021-04-27 12:13:39 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน นางสาว กัญญาณัฐ กาศมณี เลยพิทยาคม เลย
2021-04-27 11:36:40 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ชมกัลยา ชมปรัชญานุกูล โรงเรียน​อุบลรัตน์​พิทยา​คม ขอนแก่น
2021-04-27 11:25:18 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น เด็กหญิง สาลินี อินตะนัย นครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-27 10:44:25 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ณัฐมล หอมจันทร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
2021-04-27 09:27:55 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย ชาติชาย ฤทธิอร่าม โรงเรียน​เทศบาล​วัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-27 09:04:13 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง ฝนรยา โพธิ์ชัยสาร การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-27 08:55:16 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ธัญญาพร ภูศิลาแทน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-27 01:16:20 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน เด็กหญิง ณัฏฐนารา มีโพนงาม มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-27 01:15:21 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว เบญจมาพร แสงชาลี กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-26 22:29:09 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ขวัญฤทัย แหล่ป้อง หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
2021-04-26 21:29:33 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ญาณิศา พาพวย โรงเรียนนครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-26 20:42:59 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นาย ทรงพล นามป้อง มหาไถ่ศึกษาเลย เลย
2021-04-26 20:25:00 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นางสาว ญาดารัตน? ชมภูสว่าง มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-26 20:20:13 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง อัฐภิญญา ทองโคตร กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-26 20:14:25 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย กมลฉันท์ พงศ์นพรัตน์ โรงเรีนนเมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
2021-04-26 19:25:09 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย เด็กหญิง ฉัตรวรวิทย์ เผือกผกา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-26 19:00:34 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ศศิวรรณ แสวงการ ชุมชนดูนสาด ขอนแก่น
2021-04-26 18:26:20 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส เด็กชาย กนกพล รอดสอน สาธิต(มอดินแดง)มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-26 18:02:31 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน นางสาว ธมลณัฏฐ์ อโหสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น
2021-04-26 17:57:08 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน นางสาว จุฑาภรณ์​ ขันอาษา บุญวัฒนา นครราชสีมา
2021-04-26 17:43:30 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กชาย ชนกันต์ ลามูลชา สาธิต (มอดินแดง)มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-26 16:40:41 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว วราภรณ์ บุญรุณโพธิ์ โรงเรียนด่านซ้าย เลย
2021-04-26 16:16:00 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย ธนากร ชาวสวน โรงเรียนมนตรีศึกษา ขอนแก่น
2021-04-26 16:00:05 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น เด็กชาย ณัชพล หงษ์อาจ โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-26 15:50:36 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย นิติพงษ์ วงใหญ่ มนตรีศึกษา ขอนแก่น
2021-04-26 14:58:24 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว อุษมา กาจุ๊ด โรงเรียนน้ำพองศึกษา ขอนแก่น
2021-04-26 14:56:04 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ภานุวัฒน์ ม่วงนิล กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-26 14:26:28 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง ทรรศิกา รักกลาง บ้านแฝกโนนสำราญ มหาสารคาม
2021-04-26 14:13:23 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว อังษนา นามจันทา พระธาตุขามเเก่นพิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-26 13:46:58 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว ศุภาพิชร์ คูสินทรัพย์ ประชารัฐวิทยาเสริม ขอนแก่น
2021-04-26 13:40:17 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย วรัญญู ราชวงษ์ ท่าขอนยางพิทยาคม มหาสารคาม
2021-04-26 13:24:54 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว พิริศา บูชา โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-26 13:12:51 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ธีระเดช สมภาร โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ขอนแก่น
2021-04-26 12:59:57 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ศราศิณี จันทยผล มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
2021-04-26 12:57:15 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ชุติกาญจน์ แก้วบุญเรือง ขามแก่นนคร ขอนแก่น
2021-04-26 12:56:29 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นางสาว เบญญาภา แสงศรีเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-26 12:41:23 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว อาทิมา โสมาบุตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-26 12:39:45 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย กรมิษฐ์ ประทีปทอง อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
2021-04-26 12:38:58 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย เด็กหญิง วริศรา พิมพ์คำไหล สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-26 12:26:33 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย กฤษณโชค มั่งคั่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-26 12:25:00 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย กฤษฎา โพธิ์เลิง โรงเรียนขามแก่นคร ขอนแก่น
2021-04-26 11:54:29 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว ฐินาภา มะเนตรชัย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-26 11:52:31 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว นงนภัส ลัดลงเมือง บ้านหนองซอน มหาสารคาม
2021-04-26 10:39:31 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว รชยา ชัยสว่าง โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ขอนแก่น
2021-04-26 10:29:40 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว นันทิพร นามลี มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-26 10:27:18 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ชณิชา รอดน้อย โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ ขอนแก่น
2021-04-26 09:44:06 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ณิชมน พุทธกันยา ขามแก่นนคร ขอนแก่น
2021-04-26 09:41:45 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว ภูริชญา สีสะลับ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-26 09:30:42 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ชัยบดินทร์ เขตต์ กัลยณวัตร ขอนแก่น
2021-04-26 08:33:34 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ศรินดา สีกองคา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-26 08:28:29 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว ณัฐ​พร ขัตินนท์ โรงเรียนเตรียม​อุดม​ศึกษาพัฒนา​การขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-26 08:25:03 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย วงศ์วริศ เอกอัคคอิทธิกุล เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-26 08:02:45 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว พิมพ์รดา พิมพ์ดีด โรงเรียนบ้านหนองเเวงหนองจิกโนนตุ่น ขอนแก่น
2021-04-25 23:14:01 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว ปาลิดา บุญประคม โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
2021-04-25 21:45:52 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กชาย ภักดี แคนมั่น นครขอนเเก่น ขอนแก่น
2021-04-25 21:28:50 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ศสิกานต์ พุงไธสง โรงเรียนนครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-25 21:22:46 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว กันติชา พุดบรี โรงเรียนนครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-25 21:21:21 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ภัทราพร คำตั๋นวงค์ โรงเรียนเวียงวิทยาคม เชียงใหม่
2021-04-25 21:08:45 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน นาย ณัฐวรรธน์ กระจ่างศรีศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-25 21:06:47 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นาย กิตติพศ ภูวงศ์ผา ขามแก่นนคร ขอนแก่น
2021-04-25 20:44:43 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง เพียงพอ วรพันธุ์ ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-25 20:34:18 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว วรรณภา แน่นอุดร โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ขอนแก่น
2021-04-25 20:23:54 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ทิตยวรรณ เสือป่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-25 20:13:20 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ชมพูนุท สังขทิพย์ โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
2021-04-25 20:03:54 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ชมพูนุช จันสี โรงเรียนฝางวิทยายน ขอนแก่น
2021-04-25 19:56:44 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นาย ธนกฤต พันธะมุย ฝางวิทยายน ขอนแก่น
2021-04-25 19:43:56 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว ปิยธิดา ตันติรุ่งปกรณรงค์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ขอนแก่น
2021-04-25 19:37:47 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน นางสาว มนต์วพัทธ์ นวลจันทร์ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-25 19:17:32 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง หทัยกาล ส่วยสม โคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแก่น
2021-04-25 18:58:08 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว นฤมล ภักดีสาร โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแก่น
2021-04-25 18:39:36 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย เดชชาติ เตโอว์ โบรล มูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม อำนาจเจริญ
2021-04-25 17:47:43 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย ปิติพัฒน์ เรืองจรัสเมธากูล โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-25 17:31:56 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน นางสาว พรปิยะ คงเทพ เลยพิทยาคม เลย
2021-04-25 17:31:09 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน นางสาว ชลธิชา ศรนะลา เลยพิทยาคม เลย
2021-04-25 17:20:58 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย ปิยวัฒน์ จันทร์ดวง โรงเรียนฮัวเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-25 17:19:46 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นางสาว พิมพ์ภัสสร ดูหฤคำ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ขอนแก่น
2021-04-25 16:46:29 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นาย พีรวัฒน์ วันทอง โคกล่ามวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
2021-04-25 16:45:22 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว ฐิติพร เสาร์ทอง สาวะถีพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
2021-04-25 15:35:31 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว อาริยา สัตย์พันธ์ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
2021-04-25 15:33:01 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย เมธัส พรมมาหอม นครขอนแก่น​ ขอนแก่น
2021-04-25 15:29:46 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ประภาสิริ ขุนอาต โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อุดรธานี
2021-04-25 15:13:20 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว สุชัญญา นนทะนำ โรงเรีเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-25 15:08:51 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ชนัญญา แพ่งศรีสาร ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
2021-04-25 14:25:57 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว วรัทยา ครองเคหัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-25 14:19:42 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย ภูชนะ ชำนิงาน คำแคนวิทยาคม ขอนแก่น
2021-04-25 14:10:33 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นางสาว รมย์รวินท์ ดิเรกศิลป์ เพ็ญพิทยาคม อุดรธานี
2021-04-25 14:00:47 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว สุมิตา คำพรม โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา หนองบัวลำภู
2021-04-25 13:47:26 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นาย อรรถพล เศษสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-25 13:16:41 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว อรปรียา ฤทธิรอน โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ขอนแก่น
2021-04-25 13:09:22 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว สุจิตตรา อุ่นตูม โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-25 12:27:47 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว นันนภัส ภูเด่นผา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
2021-04-25 12:24:09 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว ปัทมพร ผลสอน บ้านหมากแข้ง อุดรธานี
2021-04-25 11:54:47 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง ปริญญาภรณ์ บุระพันธ์ ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-25 11:48:28 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย ศุภศิริชัย วิชาผา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง ขอนแก่น
2021-04-25 11:46:12 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ดุสิตา แก้วอำไพ ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-25 11:09:18 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นางสาว อุดมพร ชินราม เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-25 11:06:33 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว จาณัฐญา ต้นสีนนท์ บ้านหนองไหลหนองบัวทอง ขอนแก่น
2021-04-25 11:03:36 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ณัฏฐนิชา โพธิโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-25 10:58:40 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว กัญญารัตน์ เวฬุวนาทร โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง ขอนแก่น
2021-04-25 10:55:46 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว ช่อลดา โสดาดี การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-25 10:49:03 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ศุภรัตน์ ลัดโลด การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-25 10:34:51 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ชิรวิทย์ บุตรดีวงศ์ มหาไภ่ภาคตะวันออกเฉียงเหลือ ขอนแก่น
2021-04-25 10:02:59 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว ทรงศิริ นิยมโภค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ขอนแก่น
2021-04-25 10:01:42 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย เด็กหญิง ธิติมา นาคอก ขามแก่นนคร ขอนแก่น
2021-04-25 09:31:50 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว ทิพเนตร เลิศสงคราม วังสามหมอวิทยาคาร อุดรธานี
2021-04-25 09:23:59 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย กีรติ สาวิสิทธิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฝ่ายมัธยมศึกษา)มอดินแดง ขอนแก่น
2021-04-25 02:46:53 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ภูมินทร์ ฮะบุญมี แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-25 01:45:17 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว นารีรัตน์ แซ่ลิ้ม โรงเรียน พันธกิจศึกษา อุดรธานี
2021-04-25 00:37:17 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว ชนนิกานต์ เพ็งลี สาธิตมอดินแดง ขอนแก่น
2021-04-24 23:09:51 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นางสาว อัยดา ดาโอ๊ะ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 23:07:50 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น เด็กหญิง ภัคจิรา เทียบข่วง บึงกาฬ บึงกาฬ
2021-04-24 22:57:15 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน นาย ธิพัฒน์พงศ์ หลักคำ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-24 22:48:47 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย กล้าหาญ โนนทิง โรงเรียนบ้านโคกแปะ ขอนแก่น
2021-04-24 22:44:13 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว จิตลดา สุวรรณภักดี กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 22:39:52 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย อนุชา นุบาล นครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 22:33:36 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว กาญจนาภรณ์ ชาดาเม็ก โรงเรียนบ้านโคกแปะ ขอนแก่น
2021-04-24 22:33:01 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว พิยดา ลีทะหาร โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ขอนแก่น
2021-04-24 22:20:05 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กชาย ศุภวิชญ์ พรสุวรรณ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 22:19:28 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ฮันน่า ริต้า แฮมลิง มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 21:54:50 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง คชาภรณ์ จิตรประเสริฐ โรงเรียนหนองเรือวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 21:34:30 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว อรัญญา กมลเลิศ โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ กาฬสินธุ์
2021-04-24 21:33:08 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ณัฐวรา แสนหาร โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-24 21:26:12 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นางสาว กัลยาณี กองเมิ้ง นครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 21:24:08 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง พรทิพย์ ทัพซ้าย โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-24 21:18:49 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว ฐิติวรดา พัชรศิรพันธ์ ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 21:12:41 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นาย ธเนศพล แซ่เต็ง โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 21:10:11 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง ปฏิมากร พิมพ์แสง สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 20:55:52 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นางสาว ภาวิญญา มัคคะวินทร์ ชนบทศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 20:46:34 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย สรยุทธ์ วิชาสี ขอนแก่นวิทยายน2 ขอนแก่น
2021-04-24 20:44:48 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว ศรสวรรค์ ดลตรี โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง ขอนแก่น
2021-04-24 20:39:27 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นางสาว พรวลัย ศรีอ่อนเกลี้ยง รร. เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 20:29:42 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ศิรินญา ศิริมาตร ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
2021-04-24 20:25:28 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน เด็กหญิง ชณิตา นันทะ นครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 20:09:45 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส เด็กชาย ปภาวิชญ์ นามวิเศษ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-24 20:05:36 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว นูรูลซาไลกา ตรีเดช โรงเรียนบ้านเชียงยืน มหาสารคาม
2021-04-24 20:04:09 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว นันทกัญญา บอนไธสง เทศบาลบ้านศรีฐาน ขอนแก่น
2021-04-24 19:59:23 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย นราธิป วังทอง เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม
2021-04-24 19:55:43 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน นางสาว มณฑิตา คำพิมพ์ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 19:54:14 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นางสาว ศิริประภา กออำไพ บ้านขนวน ขอนแก่น
2021-04-24 19:52:48 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ฐิติรัตน์ เวียงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 19:49:04 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว พรไพรลิน บัวศรี โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ขอนแก่น
2021-04-24 19:32:08 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน นางสาว ยุภาพร ทองโคตร น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 19:23:46 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย เป็นหนึ่ง วงษาหาร ประชารัฐวิทยาเสริม ขอนแก่น
2021-04-24 19:10:15 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว โสภิดา ขุนละคร หนองโพธิ์ประชาชนุกูล ขอนแก่น
2021-04-24 19:09:56 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว เมธานี นครโสภา ขอนแก่นวิทยายน2 ขอนแก่น
2021-04-24 19:06:32 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กชาย วรโชติ โชครุ่ง กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 19:06:13 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว อลิสา หินตะ บ้านวังโพน มหาสารคาม
2021-04-24 19:05:54 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว แพรวา พิมพ์ศร อนุบาลเขาสวนกวาง ขอนแก่น
2021-04-24 19:04:42 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง นวมินทร์ตรา ต้นเรือง มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 19:01:41 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว กิ่งฉัตร ชำนาญกลาง โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง ขอนแก่น
2021-04-24 18:54:15 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว ทัศนียาภรณ์ เอติรัตนะ โรงเรียนฝางวิทยายน ขอนแก่น
2021-04-24 18:50:26 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ภัทรวดี ศรีไวทย์ ฝางวิทยายน ขอนแก่น
2021-04-24 18:41:59 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย โอภาส พรมคูณ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ขอนแก่น
2021-04-24 18:32:17 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน เด็กหญิง ดุสิตา สุทุม โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 18:32:00 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นาย กิตติภพ วรรณโชติ มหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-24 18:18:33 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว อัจจิมาภรณ์ ชาเคน ชาเคน โรงเรียนฝางวิทยายน ขอนแก่น
2021-04-24 18:08:10 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว อรณิชา มะลิงาม ประชารัฐวิทยาเสริม ขอนแก่น
2021-04-24 18:05:29 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย ภัคพล ทิพรส โรงเรียนเลยพิทยาคม เลย
2021-04-24 18:05:04 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน เด็กหญิง ญาติกา เสมอพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง ขอนแก่น
2021-04-24 17:40:47 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว พาณิภัค บุญขาว โคกเจริญวิทยา ลพบุรี
2021-04-24 17:32:54 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ศุภวิชญ์ ลุนจันทา โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 17:21:25 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว กฐินนพร รุ่งเรือง กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 17:21:04 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน เด็กหญิง รุ่งอรุณ จันทร์พิทักษ์ บ้านกระทุ่มล้ม นครปฐม
2021-04-24 17:07:41 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นาย คเณศ ไตรยวงค์ โรงเรียนมุกดาหาร มุกดาหาร
2021-04-24 17:06:15 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ภัควลัญช์ โมรีย์ บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ ขอนแก่น
2021-04-24 16:51:13 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ณฐกร ลาดเพ็ง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 16:44:43 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว วิชญาดา ราชนาวี โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง ขอนแก่น
2021-04-24 16:39:04 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว อัจฉราภรณ์ พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง ขอนแก่น
2021-04-24 16:35:57 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย เด็กชาย ภาคภูมิ ชมภูบุตร โรงเรียนสาธิตมอดินเเดง ขอนแก่น
2021-04-24 16:33:36 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว ศิริกนก ศุภอุดร กาฬสินพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
2021-04-24 16:28:30 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นาย ปฏิภาณ สุวรรณโรจน์ บ้านเชียงยืน มหาสารคาม
2021-04-24 16:23:33 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ทิฆัมพร ไกรวงษา โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ขอนแก่น
2021-04-24 16:21:23 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ปุณยาพร เรียงเสาร์ โรงเรียนบ้านสอง​คอน​ศิริคุรุราษฎร์ ขอนแก่น
2021-04-24 16:21:19 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ธัญญารัตน์ ไกรแจ่ม โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ ขอนแก่น
2021-04-24 16:20:57 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย เด็กหญิง ชมพูนุช ชำนาญ นครขอนเเก่น ขอนแก่น
2021-04-24 16:19:47 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว สุวนันท์ ชำกรม มหาไถ่ศึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-24 16:18:53 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง สุนิษา พลทิพย์ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ขอนแก่น
2021-04-24 16:16:13 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง ศิริวรรณ ศรีวะรมย์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 16:12:34 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย กิรวัฒน์ คันธารส กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 16:12:11 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว สุวรรณภา คำมณีจันทร์ โรงเรียนนครขอนเเก่น ขอนแก่น
2021-04-24 16:09:01 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ธัญญาพร สีวงจันทร์ โรงเรียนบ้านเชียงยืน มหาสารคาม
2021-04-24 16:07:12 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว เขมิกา ทันจิตร์ บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ มหาสารคาม
2021-04-24 16:07:08 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นางสาว นัชชา สามหาดไทย โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 16:01:33 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กชาย ณัฐวุฒิ พานทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ขอนแก่น
2021-04-24 16:00:27 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย เกรียงไกร พังทุย เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 15:59:29 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว อุษณีย์ ถิ่นพระลับ นครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 15:57:33 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย ชัยชนะ ชำนิงาน คำแคนวิทยาคม ขอนแก่น
2021-04-24 15:53:30 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นาย วีรลักษณ์ เทพทวี สุไหงโก-ลก นราธิวาส
2021-04-24 15:51:23 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว เบญญาภา ลานวิชัย พลับพลาชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
2021-04-24 15:41:18 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว นางสาวนันทิดา แสนนอก ฝางวิทยายน ขอนแก่น
2021-04-24 15:36:29 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ฐิตินันท์ ใสโม้ ขามแก่นนคร ขอนแก่น
2021-04-24 15:34:31 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว มนัสนันท์ อินทะพัด โรงเรียนบ้านไผ่ (ขก.5) ขอนแก่น
2021-04-24 15:31:54 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นาย วิทยา จำปาวะตะ สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 15:31:02 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว ปุณณัฐฐา ธนไทยพิสิฐ สตรีนนทบุรี นนทบุรี
2021-04-24 15:30:16 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว ธัญชนก พันธวงษ์ วาปีปทุม มหาสารคาม
2021-04-24 15:24:31 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว วรากร มนตรีภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ขอนแก่น
2021-04-24 15:10:19 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นาย นาย กฤษธิชัย สีทำบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 15:08:46 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นางสาว สุพรรษา ราชเพ็ง โรงเรียนบ้านไผ่(ข.ก.5) ขอนแก่น
2021-04-24 15:03:37 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ไอรดา สิมลี โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ขอนแก่น
2021-04-24 14:55:32 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นาย ภาคิน ชินวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง ขอนแก่น
2021-04-24 14:53:18 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส เด็กชาย ธนพัฒน์ บุบผา โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง ขอนแก่น
2021-04-24 14:50:17 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว อินธิรา พิทา โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ขอนแก่น
2021-04-24 14:45:41 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กชาย ไกรวุฒิ ธาตุบุรมย์ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 14:45:31 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว อุมากร มุ่งมา เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 14:44:26 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย เด็กชาย ธนรรนพ งามดอกไม้ นครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 14:40:10 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส เด็กหญิง สุดารัตน์ ตนะสอน สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
2021-04-24 14:35:22 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว สุธาภา สารเเสน ประถมปรีดาภรณ์ ขอนแก่น
2021-04-24 14:31:01 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว รวิสรา เพียช่อ โรงเรียนอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
2021-04-24 14:30:58 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว รักษ์สกุล บุญลักษณ์ เลิงนกทา ยโสธร
2021-04-24 14:25:18 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ทิพย์ธัญญา ทองเงิน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-24 14:22:50 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ก้านเเก้ว จันประเทศ นครขอนเเก่น ขอนแก่น
2021-04-24 14:16:42 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง เกวรินทร์ เยี่ยนทรง ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
2021-04-24 14:11:56 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว บุษราคัม สุขชุมพล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) ขอนแก่น
2021-04-24 14:08:16 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย เด็กหญิง พัชรมัย ตามกลาง เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 14:07:05 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ภูมิพัฒน์ วงศ์แสน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น
2021-04-24 14:05:14 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว นภาพร โนนวังชัย มนตรีศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 14:01:54 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นางสาว ธารทิพย์ ไผ่ป้อง มัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี อุดรธานี
2021-04-24 13:59:34 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ปภาวรินท์ แก้วตีนแท่น โรงเรียนเทศบาลวัด ขอนแก่น
2021-04-24 13:56:07 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว พิชญาภา เพชรอ้อม ร.ร.ฝางวิทยายน ขอนแก่น
2021-04-24 13:53:48 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว พิมพิศา บัวเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ขอนแก่น
2021-04-24 13:53:46 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย กิตติธัช สุนทะโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 13:53:28 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ภัทรนันท์ ประเสริฐกุล กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 13:52:05 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว นฤมล วรรณศรี ฝางวิทยายน ขอนแก่น
2021-04-24 13:49:20 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว พัชรินทร์ เริงศาล โรงเรียนนครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 13:47:48 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง นัฐยา สังสีราช ฝางวิทยายน ขอนแก่น
2021-04-24 13:47:00 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย วัชรวิศว์ ปัญญา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 ขอนแก่น
2021-04-24 13:41:12 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว บัณฑิตา ทองภู โรงเรียนฝางวิทยายน ขอนแก่น
2021-04-24 13:41:11 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว เอมิกา วรรณพัฒน์ โนนสังวิทยาคาร หนองบัวลำภู
2021-04-24 13:41:07 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ธิมาพร แก้ววังปา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 13:38:34 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว กัญญ์วรา ทำจ้อม โรงเรียนฝางวิทยายน ขอนแก่น
2021-04-24 13:37:44 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ปทิตตา ผลานิสงค์ โรงเรียนฝางวิทยายน ขอนแก่น
2021-04-24 13:37:21 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว พุทธรักษา ศรีวรรธนชาติ โรงเรียนนครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 13:36:35 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ทอดาว แสงศรี ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
2021-04-24 13:33:46 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน นางสาว พิมพ์มาดา ช่วยศรี มนตรีศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 13:33:00 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ธมนวรรณ บุญหเหล่า โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 13:27:58 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย ปฏิภาณ ศรีพุทธา โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม ขอนแก่น
2021-04-24 13:26:51 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน เด็กหญิง ศุภกานต์ บุตรเต โรงเรียนขามแก่นนคร ขอนแก่น
2021-04-24 13:25:35 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ขวัญชนก บุญเจียม เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 13:24:45 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว สุภาวดี สีท้าว เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 13:24:39 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว วรรณวิษา สีทองสุก โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 13:21:55 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง ชนนิกานต์ ไชยกาส เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม
2021-04-24 13:21:13 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน เด็กชาย เด็กชายทัศน์ไท โยทองยศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน3 ขอนแก่น
2021-04-24 13:18:20 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว วรนิษฐา ดวงคำจันทร์ คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
2021-04-24 13:15:38 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว กรนันท์ ป้อมมาตา หนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 13:12:25 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน เด็กหญิง กฤติยาณี พันธ์ทอง โรงเรียนสีชมพูศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 13:09:49 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว สุจิตรา วรรณุลัย โรงเรียนขามแก่นนะคร ขอนแก่น
2021-04-24 13:08:21 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ชลธิชา บุกบัน ประชารัฐวิทยาเสริม ขอนแก่น
2021-04-24 13:08:11 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ปวีณ์ลดา เวียงคำ โรงเรียชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
2021-04-24 13:01:40 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว นันทนา สุริสาร โรงเรียนบ้านเชียงยืน มหาสารคาม
2021-04-24 13:00:19 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นาย ณัฐดนัย มหาโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 12:53:16 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว ธนพร มาตรเขียว ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-24 12:53:09 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว นส.ณัฐณิฌา ปลัดขวา โคกสีพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
2021-04-24 12:52:33 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว อนุธิดา ไชยธรรมมา กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 12:52:15 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ธานที นวลแก้ว มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-24 12:46:54 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย มงคล มุงคุณคำซาว กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 12:46:09 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว ช่อบุญญา ไชยเวช โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-24 12:45:27 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย พงษกร ศรศักดา กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 12:45:03 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว พิชญ์นาฏ มีศักดิ์ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
2021-04-24 12:43:04 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว พลอยชมพู ศรีธรรม ขอนแก่นคริสเตียน ขอนแก่น
2021-04-24 12:42:23 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นาย อนุชา จำปามูล หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
2021-04-24 12:40:45 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ศิวะพร น้อยวังหิน หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 12:40:27 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว จินต์ภานี วรบุตร ขอนแก่นคริสเตียน ขอนแก่น
2021-04-24 12:39:19 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน นางสาว ธิรดา จอมทอง โรงเรียนบ้านนาเรียง ขอนแก่น
2021-04-24 12:37:03 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว อมรรัตน์ ครองยุติ ขอนแก่นวิทยายน2(สมาน สุเมโธ) ขอนแก่น
2021-04-24 12:35:10 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย ชัจชวิญ ต้นงาม สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอนแก่น
2021-04-24 12:34:42 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว มลนิตชา สังหา สังหา โรงเรียนบ้านม่วง ขอนแก่น
2021-04-24 12:34:20 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว สุธาสินี สุภมาตย์ โรงเรียนบ้านม่วง ขอนแก่น
2021-04-24 12:33:40 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ภัสกร ทองเหง้า โรงเรียนบ้านม่วง ขอนแก่น
2021-04-24 12:33:37 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว บุษบามินตรา ภูชนะศรี โรงเรียนสีชมพูศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 12:30:05 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย คมศักดิ์ ต้อมทอง โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 12:26:48 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นางสาว ธิญาดา กองเชิญ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
2021-04-24 12:25:28 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว สิรินยา บุราณศรี โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 12:25:08 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง เพชรรัตน์ ชาญฤทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 ขอนแก่น
2021-04-24 12:23:30 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย กชนันท์ วันดี โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ขอนแก่น
2021-04-24 12:18:46 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ภัสธัญวิฎา พันธ์โคตร เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 12:17:16 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย นิติภูมิ เเจ่มบุญมี ประชารัฐวิทยาเสริม ขอนแก่น
2021-04-24 12:15:18 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว สุธาสินี สุพันธ์​มาตร​ โรงเรียน​เทศบาล​วัด​กลาง​ ขอนแก่น
2021-04-24 12:13:15 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว เบญจมาศ บุญประครอง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ขอนแก่น
2021-04-24 12:11:27 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน เด็กหญิง ฉัตรสราภรณ์ ตะโก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-24 12:10:41 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นาย นนทกร วิพัฒน์มงคล โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
2021-04-24 12:08:36 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว พิชญ์สินี วิชัยวงษ์ ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
2021-04-24 12:06:54 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว วริยา จันวิเศษ บ้านหินลาดวััััังตอ ขอนแก่น
2021-04-24 12:06:10 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ธันยธรณ์ รักกูล กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 12:01:21 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว วรรณวิษา คำมา ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
2021-04-24 11:58:19 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว มนทกานติ จันทร์แรม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
2021-04-24 11:57:14 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง นริศรา วันสูงเนิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษาศึกษาศาสตร์ ขอนแก่น
2021-04-24 11:49:33 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ตรีภพ สอนอ้น เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 11:48:50 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว วิราสินี ตรีศาสตร์ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 11:47:59 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ภัคจิรา สีลาโคตร โรงเรียนนครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 11:45:38 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง ชาริดา กลางหล้า มหาไถ่ศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-24 11:45:29 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นาย ธนวัฒน์ อยู่บัว ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-24 11:44:01 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว กัลยกร กองผาพา มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-24 11:43:02 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว สุรางคนาง สมบูรณ์ โรงเรียนนครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 11:41:43 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน เด็กหญิง รินรดา ขวาลำธาร นครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 11:41:17 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ณิชาภัทร โพธิ์งาม สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ขอนแก่น
2021-04-24 11:40:32 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว วริศรา บ้านกลาง โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
2021-04-24 11:39:34 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว พิไลลักษณ์ โพธิ์เพชร กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 11:37:36 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย ศุภลักษณ์ พรมมาเเข้ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ขอนแก่น
2021-04-24 11:37:30 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ฐิตินันท์ เสตพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 11:34:49 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ธัญวิชญ์ ขันแข็ง เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 11:34:16 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน เด็กหญิง วรรณวิษา นาสมพงษ์ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 11:33:22 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว ชนตวรรณ รัตนรุ่งเรือง โรงเรียน สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 11:33:10 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กชาย อิทธิกร คำเหลา อนุบาลศรีซำสูง ขอนแก่น
2021-04-24 11:30:40 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ปภาวรินท์ อบสุกลิ่น กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 11:21:43 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน เด็กหญิง ภัทรธิดา แหวะสอน โรงเรียนวัดป่าประดู่ ระยอง
2021-04-24 11:20:56 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว พรฤดี ไกรศร มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 11:20:50 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ธนกฤต สมานทอง กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 11:19:21 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว วิศัลญา ชัยสิม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 11:18:19 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน เด็กหญิง เด็กหญิง ธนัชญา ชายพระอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 11:17:45 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว พรนิภา แสงเหลา โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ขอนแก่น
2021-04-24 11:17:35 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นาย จีราวัฒน์ กตะศิลา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 11:16:50 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นางสาว ภัทรธิดา สิงห์วิสุทธิ์ โรงเรียนวาปีปทุม มหาสารคาม
2021-04-24 11:15:15 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน นาย กิตติพงศ์ ขันตี โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ขอนแก่น
2021-04-24 11:15:10 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว เขมภัสสร์ บุญหล้า ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 11:15:04 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น เด็กหญิง ธิติกานต์ ผิวลา ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
2021-04-24 11:14:25 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว พิยดา ดีแป้น โรงเรียนบ้านไผ่ ขอนแก่น
2021-04-24 11:13:02 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว ศนิตรา บุดดี โรงเรียนนครขอนเเก่น ขอนแก่น
2021-04-24 11:11:53 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว เบญจมาพร ลายโถ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 11:10:56 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ปาริศา เบิกบาน โรงเรียนสารคามพิทยาคม มหาสารคาม
2021-04-24 11:09:52 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ธันย์ชนก จังพล กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 11:07:02 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นางสาว สุชาวดี วรรณศรี โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
2021-04-24 11:05:21 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว ชลธิดา ภูกองชนะ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
2021-04-24 11:05:14 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ชนะภัย อุ่นแก้ว ขอนแก่นพัฒนาศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 11:03:57 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว นิตย์รดี วังศรี สตรีชัยภูมิ2 ชัยภูมิ
2021-04-24 11:03:35 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว เกตุนภัส เปรมสายสีดา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 11:03:19 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว ชนม์ชนก ศรีน้อย ขอนแก่นวิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-24 11:02:51 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว สุธิศา ทิทึกทักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 11:02:48 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ขนิษฐา เพ้าหอม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2(สมาน สุเมโธ) ขอนแก่น
2021-04-24 11:02:15 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ปนัดดา โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ขอนแก่น
2021-04-24 11:01:29 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน นาย จิระศักดิ์ โพชะกะ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม ขอนแก่น
2021-04-24 10:59:41 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นาย สัญชัย มะลิลาย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 10:59:33 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ทรงยศ ศรีชมชื่น ซำสูงพิทยาคม ขอนแก่น
2021-04-24 10:59:32 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นางสาว ศิริขวัญ มุกดาม่วง โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยอง
2021-04-24 10:59:04 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว เพชรลดา จันทร์โสดา นครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:58:25 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ชนชัย นาเลาห์ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 10:58:25 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว ฐิติรัตน์ รัตนมาสถิตย์ โรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
2021-04-24 10:56:43 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ยุภารัตน์ ละหว้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:51:52 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย หาญกล้า ศรีหาญ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 10:50:40 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย ภูริพัฒน์ ราชำ เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 10:49:48 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย ภาคินัย ดีเพชร์ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 10:49:22 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว จิราภรณ์ ดอกคำ โรงเรียนพูดวัดพิทยาคม ขอนแก่น
2021-04-24 10:48:48 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ศิริรัตน์ กันทอง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-24 10:48:17 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย นนทพัทธ์ กันทำ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 10:48:09 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว วริษา เบ้าคำ ร่มเกล้า สกลนคร สกลนคร
2021-04-24 10:47:11 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว สุวภัทร เเซ่เฮีย สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 10:47:09 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว สุพัตรา แทนเถื่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ขอนแก่น
2021-04-24 10:46:07 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ศุภกิตต์ ปรีชาเชาว์ โรงเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 10:46:03 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว อาทิติยา ปลัดกอง ฝางวิทยายน ขอนแก่น
2021-04-24 10:42:08 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว นางสาวอาทิตยาพร กองลุน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
2021-04-24 10:42:04 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นางสาว นันฑิราภรณ์ พูลทอง โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 10:41:44 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว พลอยไพลิน คุยสี ขามแก่นนคร ขอนแก่น
2021-04-24 10:41:20 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นางสาว วรันธยา ประเสริฐไทย โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
2021-04-24 10:40:56 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ศิวัช จันทร์สีลา เขาสวนกวางวิทยานุกลุ ขอนแก่น
2021-04-24 10:40:47 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น เด็กหญิง สิรยากร วังปรีชา ขามแก่นนคร ขอนแก่น
2021-04-24 10:40:11 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ประสิตา จันทะคัด มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:40:05 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว วรวลัญช์ ดีราษฎร์วิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ขอนแก่น
2021-04-24 10:39:50 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย เนติพงษ์ ทิมนตรี โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 10:39:06 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส เด็กหญิง ปณิสรา บุญอนันต์สุข มหาไถ่ศึกษาขอนเเก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:37:43 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว ศศิชา ช่างจักร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ขอนแก่น
2021-04-24 10:36:17 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย อลงกรณ์ ลิศนันท์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 10:35:09 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว กัลยาณิน ฟักแฟง โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ขอนแก่น
2021-04-24 10:34:30 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว นันท์ธีรา ดีด้วง โรงเรียนนครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:31:01 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ปิณฑิรา ธรรมโหร กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 10:30:43 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน เด็กชาย ปิติกร อุปถัมภ์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-24 10:30:16 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง ณิชาภัทร รัตนแสนศรี หนองขามพิทยาคม ขอนแก่น
2021-04-24 10:30:11 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว นาฏนารี มอมหม่าย หนองขามพิทยาคม ขอนแก่น
2021-04-24 10:29:43 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน เด็กหญิง กมลชนก ทองหาญ ระยองวิทยาคม ระยอง
2021-04-24 10:29:22 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ทินภัทร แสงมีคุณ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-24 10:28:14 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ฐิติพันธ์ วะเศษสร้อย นาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" นครพนม
2021-04-24 10:27:55 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นาย ณรงฤทธิ์ หารัญดา วังสามหมอวิทยาคร อุดรธานี
2021-04-24 10:27:25 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย จิ​รวัฒน์​ พรมศรี กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 10:26:50 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง อริสา สีทา โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 10:26:23 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว นราธร สีเขียวม่วง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 10:26:11 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ศิริญญา ชาวโพธิ์ นครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:25:20 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว พิลาศลักษณ์ คนซื่อ โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย ขอนแก่น
2021-04-24 10:23:56 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว เบญจวรรณ ด้วยสีดำ ฝางวิทยายน ขอนแก่น
2021-04-24 10:23:54 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย กิตติพร ไกรเลิศ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 10:22:22 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นางสาว นภาพร กองเพ็ง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนเเก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:18:31 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ชนันดา สมศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
2021-04-24 10:16:53 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน นาย ทวีโชค จันทร์ดา โรงเรียนขามเเก่นคร ขอนแก่น
2021-04-24 10:16:52 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว จุฑามาศ ประเสริฐ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 10:16:20 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย วรพล วรรัตน์ โรงเรียนเทษบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 10:14:56 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย ยศกร พงษ์ศิริ เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 10:14:14 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว อรวรรณ พรมสิทธิ์ หัวนาคำจรูญศิลป์ กาฬสินธุ์
2021-04-24 10:13:29 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย พงศ์วิวัฒน์ แจ้งพรมมา กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 10:12:46 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นางสาว สิริญญา ศรีดาชาติ ฝางวิทยายน ขอนแก่น
2021-04-24 10:12:19 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว นันทิตรา อุไรศรี อุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น
2021-04-24 10:12:15 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ภานุวัฒน์ พิมพา กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 10:12:07 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว เนตรชนก กำลังรัมย์ บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม
2021-04-24 10:11:13 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ชาลิดา มุ่งแฝงกลาง โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง ขอนแก่น
2021-04-24 10:10:56 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว สตรีรัตน์ น้อยจิ๋ว กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 10:10:25 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว นันทพร คำมูลอามาตย์ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
2021-04-24 10:10:21 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ธน​ภัทร​ สุข​ประเสริฐ​ อนุกูล​นารี กาฬสินธุ์
2021-04-24 10:08:48 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ศรัณย์พร ใยคำโพด โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
2021-04-24 10:07:33 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว วริศรา คำปลิว น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 10:06:54 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว ผกามาศ ภูพิมพ์สัน เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 10:06:35 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว ไอรินทร์​ สิริเจริญ​รัต​นกุล​ โรงเรียน​เทศบาล​วัด​กลาง​ ขอนแก่น
2021-04-24 10:05:46 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย เด็กชาย เจตพล โคตะบิน โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ภูเก็ต
2021-04-24 10:05:02 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ณวัฒน์ โพนสูง หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 10:04:49 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ปภาดา ดรละคร กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 10:04:44 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นางสาว ชนกชนม์ อู่สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 10:04:42 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย ธีรธาดา ศิลาลักษณ์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
2021-04-24 10:03:49 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นาย ศรัณ จันทดวง โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม ขอนแก่น
2021-04-24 10:02:59 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง ด.ญ.ศิรินธรณ์ โคตรภูมิ ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-24 10:02:51 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน นางสาว ธนัชชา ตุ๊นาง โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร หนองบัวลำภู
2021-04-24 10:02:04 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง จีรนันท์ พยัคมะเริง เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 10:01:29 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ปิยนันท์ ศิริวงษ์ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 09:59:19 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว ดุสิตา เกิดดี โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 09:58:55 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นางสาว ประภัสสร กงชัย โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ กาฬสินธุ์
2021-04-24 09:57:23 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ณัฐ​ณิชา​ สนธิสัญญา กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 09:56:59 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว นริศรา ขำภูเขียว น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 09:56:42 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ณัฐพร แสนสมบัติ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:56:26 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว จารวี กาสี วังสามหมอวิทยาคาร อุดรธานี
2021-04-24 09:55:55 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ณัฐพล แสนฝ้าย โรงเรียนหนองเรือวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 09:55:11 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ศิริวรรณ สว่างตา สามหมอวิทยา ชัยภูมิ
2021-04-24 09:53:37 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ธนภรณ์ ขันตี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 09:53:02 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย อภิรักษ์ จันทร์ชีลอง กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 09:52:34 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นาย ภูมินทร์ ภูทองเงิน หัวนาคำจรูญศิลป์ กาฬสินธุ์
2021-04-24 09:51:58 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นางสาว เทพประธาน พันกนก มัญจาศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 09:51:23 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว ปัทมาวดี ต้นจันทร์ โรงเรียนอุดมวิทย์ มุกดาหาร
2021-04-24 09:51:19 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว วริษา เเพรดำ โรงเรียนชนบทศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 09:51:19 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง อัญมณี อภิรัตนวงศ์ โรงเรียนเขามแก่นนคร ขอนแก่น
2021-04-24 09:51:18 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ปกรณ์เกียรติ อยู่บัว โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
2021-04-24 09:50:23 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ขวัญเรือน หนันสีสุข ขามแก่นนคร ขอนแก่น
2021-04-24 09:50:19 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ลัดดาวงษ์ โมธรรม กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 09:48:48 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ศุภสุตา ภูทอง มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:48:27 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว กิตติยา ไชยเสนา อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
2021-04-24 09:47:29 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว อริสา บทขุนทด โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ขอนแก่น
2021-04-24 09:43:50 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน เด็กหญิง สุธาสินี ดอนอ่อนเบ้า โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร หนองบัวลำภู
2021-04-24 09:43:43 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว จิราภา จันทวัน มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 09:42:22 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ศิรินภา อึ่งชื่น มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:41:56 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย สินชัย สินธุ์มาลัย กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 09:41:30 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว กนกพร จันดาหงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 09:39:38 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นางสาว ฎรินปภา หนึ่งชนะ นครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:39:09 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง สิรยากร ศรีคัทนาม อนุบาลศรีซำสูง ขอนแก่น
2021-04-24 09:39:00 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นางสาว ปัณฑิตาพร พรมทันพันเลิศ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:38:40 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ฐิตวรรณ เศษสุวรรณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
2021-04-24 09:38:17 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว สุดารัตน์ นิคมวรรณ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 09:37:59 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว วริยา บุตรแดงน้อย แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-24 09:37:46 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน เด็กหญิง ธัญยธรณ์ หน่อสีดา โรงเรียนขามแก่นนคร ขอนแก่น
2021-04-24 09:37:31 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กชาย เด็กชาย จิราเจต นิคหิต กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 09:37:11 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ไพลิน ศรีธนปัญญากุล มาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยอง
2021-04-24 09:37:09 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว นภมลวรรณ สนามพล โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร หนองบัวลำภู
2021-04-24 09:36:52 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ภคนันท์ หมั่นทำ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 09:36:30 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว มัฑนา ภูกองชนะ หัวนาคำจรูญศิลป์ กาฬสินธุ์
2021-04-24 09:35:51 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ธนภัทร ดวงศรี เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
2021-04-24 09:35:39 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ศศิวิมล บุตรศรีชา โรงเรียนนครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:35:30 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว สุณิสา บรรยง โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ขอนแก่น
2021-04-24 09:34:32 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นาย อธิษฐาน รัตนแสนศรี มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉยงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-24 09:33:51 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว ชญานิน โคตรแฮ โรงเรียนบ้านสำโรง ขอนแก่น
2021-04-24 09:33:47 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย เด็กชาย กานต์กวี ชำนาญเช ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-24 09:33:26 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นางสาว พลอย เจริญสุข โรงเรียนมนตรีศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 09:32:51 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว บงกชธร พรมเจริญ หนองขามพิทยาคม ขอนแก่น
2021-04-24 09:32:47 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว อรลิตา คลังอาจ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
2021-04-24 09:32:40 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นางสาว ปิยะธิดา จินดาพล โรงเรียนบ้านไผ่ ขอนแก่น
2021-04-24 09:31:12 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว เบญจวรรณ มณีแนว โรงเรีเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 09:30:23 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย พงศธร อันทพะหลา เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 09:30:18 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง อภิญญา แสงวงศ์ เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 09:29:55 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว อรปรียา ศรีทา สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:29:47 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว บัณฑิตา สายเคน คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
2021-04-24 09:29:45 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว ธัญชนก ยิ่งรัมย์ โรงเรีมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ อุดรธานี
2021-04-24 09:29:32 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน เด็กหญิง ทัสสนา ดาตุ่ย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 09:29:21 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว สุนิษา ศรีสุโข โรงเรียนบ้านหนองหญ้าเเพรกท่าเเร่ ขอนแก่น
2021-04-24 09:28:50 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว ธิดารัตน์ อมาตยคง มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-24 09:28:45 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ฐิติมา กิจจาวิเศษ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 09:28:37 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย รัฐนันท์ วรกฎ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-24 09:27:20 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นาย ชลัช ศรีกอง ขามแก่นนคร ขอนแก่น
2021-04-24 09:25:14 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นางสาว สุวรรณ​ษา​ ไกลภูเขียว โรงเรียน​หัวนาคำจรูญศิลป์ กาฬสินธุ์
2021-04-24 09:25:04 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นางสาว ดลชนก​ คำด้วง โรงเรียน​ขามแก่นนคร ขอนแก่น
2021-04-24 09:24:58 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ปานรพี ศรีสุปัท เชียงกลมวิทยา เลย
2021-04-24 09:24:32 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว จิรดาพร พิมพ์ตา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 09:21:59 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน นาย อนุลักษณ์ โคตรวิชา สว่างแดนดิน สกลนคร
2021-04-24 09:21:44 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ปิยธิดา คำยา โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน ขอนแก่น
2021-04-24 09:21:31 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว วรรณวิษา อุ่นชื่น คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
2021-04-24 09:21:26 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น เด็กหญิง สาริศา ลิมปกรณ์กุล ขอนเเก่นคริสเตียน ขอนแก่น
2021-04-24 09:20:52 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง ปรีดาพร ภาโนมัย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร กาฬสินธุ์
2021-04-24 09:20:33 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน เด็กหญิง อุมาพร พรมย่อง โรงเรียนนครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:20:23 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว อรปรีญา มีชัย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ขอนแก่น
2021-04-24 09:19:24 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว กานดา ราชคมน์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-24 09:19:02 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว อินทิรา นามมุงคุณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ขอนแก่น
2021-04-24 09:18:59 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ปริตตา หินวิเศษ โรงเรียนประชารัฐวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 09:18:52 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง อภิรดา ก่ำลาดนาง บึงกาฬ บึงกาฬ
2021-04-24 09:18:16 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ธิติสุดา กำประทุม โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 09:17:53 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ภูริภัทร โมกัณฑ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-24 09:17:50 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย วรยศ คำภัยวงศ์พิทักษ์ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 09:16:57 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว วิชุอร อามาตย์มนตรี โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 09:16:48 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว วนัสนันท์ จันนา นครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:16:31 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว ทอฝัน ศิริหนองบัว โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 09:15:26 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ปวีณ์นุช รอบรู้ เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
2021-04-24 09:15:25 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ฐิติมา แสนวัง โรงเรียนเชียนยืนพิทยาคม มหาสารคาม
2021-04-24 09:15:25 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว วรินทร สายสิม โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
2021-04-24 09:14:36 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว ชลธิชา บางสา โรงเรียนบ้านวังโพน มหาสารคาม
2021-04-24 09:14:18 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง กนกภรณ์ โสบุญมา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 09:14:12 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว ศิริพร เสตะสุข โรงเรียนบ้านดอนบม ขอนแก่น
2021-04-24 09:14:00 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน เด็กหญิง นันทิยา ศิริพานิช เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 09:13:53 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย สหรัฐ พยุงดี โรงเรียนขามแก่นนคร ขอนแก่น
2021-04-24 09:12:15 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นางสาว พิไลพร วงศ์สวาสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 09:11:55 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน เด็กหญิง ทัศนีย์ ชาญทุม ฝางวิทยายน ขอนแก่น
2021-04-24 09:11:51 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ปลาริตา สัสดีไกรสร ประชารัฐวิทยาเสริม ขอนแก่น
2021-04-24 09:09:52 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นางสาว กมลพรรณ ไชยวงค์ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ อุดรธานี
2021-04-24 09:09:32 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว ภิญญดา หมื่นหลุบกุง โรงเรียนกุมภวาปี อุดรธานี
2021-04-24 09:09:27 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว ธนัชชา แสนศาลา มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:09:10 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว กุสุมา น้อยนาจารย์ โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง ขอนแก่น
2021-04-24 09:08:54 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย เด็กหญิง ปภาวดี ศรีบัวเทพ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:08:49 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว วิไลลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนฝางวิทยายน ขอนแก่น
2021-04-24 09:08:42 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย อนาวิล จันทร์เรืองศรี มัญจาศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 09:08:23 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว จิรนันท์ น้อยเสนา โรงเรียนบ้านเชียงยืน มหาสารคาม
2021-04-24 09:07:51 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นาย ฐิติชัย สิงห์บัวขาว โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:06:43 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ปรียาพร ผิวจันทึก ขามเเก่นนคร ขอนแก่น
2021-04-24 09:06:01 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ณัฐรดา วันโส โรงเรียนขามแก่นนคร ขอนแก่น
2021-04-24 09:05:44 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย มุนี ศิลารัตน์ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรคื ขอนแก่น
2021-04-24 09:05:27 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน นางสาว พรธิดา อุทาทัย โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม
2021-04-24 09:05:01 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน เด็กหญิง อภัสนันท์ ศิริยิ้มตระกูล โรงเรียนมุกดาหาร มุกดาหาร
2021-04-24 09:04:30 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นางสาว ปาริชาติ แก้วแสนเมือง โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ อุดรธานี
2021-04-24 09:04:16 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว กัญญ์วรา บำรุง มนตรีศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 09:04:03 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ชลธิชา ศีรี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84 ขอนแก่น
2021-04-24 09:04:02 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว วิชุดา พรมโคตร ไทยรัฐวิทยา84 ขอนแก่น
2021-04-24 09:02:54 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ชุติกาญจน์ หารวิชัย คูคำพิทยาสรรค์ ขอนแก่น
2021-04-24 09:02:37 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย วิษนุภรณ์ อันเบ้า บ้านวังโพน มหาสารคาม
2021-04-24 09:01:25 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน เด็กชาย ศิวะสิทธิ์ พละชัย โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-24 09:00:53 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นาย จักริน กูลรัตน์ เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 08:59:23 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว กัญญรัตน์ สุโพธิ์ หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 08:58:38 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ชุติมา ชาปัญญา โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 08:58:35 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว ชลธิชา สุดตา โรงหนองตูมหนองงูเหลือม ขอนแก่น
2021-04-24 08:57:51 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย กิตติศักดิ์ จันทร์อร่าม ท่าลี่วิทยา เลย
2021-04-24 08:56:22 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ฐิติมา วิสิลา มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 08:56:22 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว กรกนก บุญอาจ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 08:55:56 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ชนาภา ชิดเชื้อ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม ขอนแก่น
2021-04-24 08:55:52 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ฐิติภรณ์ ขันอาษา โรงเรียนนครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 08:55:47 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ตุลวัฒน์ สุวรรณวงศ์ เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 08:55:26 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส นางสาว ปิยธิดา ดวงชื่น ขอนแก่นคริสเตียน ขอนแก่น
2021-04-24 08:55:17 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ภคพร ดิษฐเจริญ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-24 08:53:25 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว กนกพร ทานาโชติ โรงเรียน​เทศ​บ​า​ลบ้าน​หนองใหญ่​ ขอนแก่น
2021-04-24 08:53:07 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย วัชรพล หวังอารีย์ โรงเรียนนครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 08:52:55 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว พัชราภรณ์ ศรีศิริ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-24 08:51:51 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว กุณนุพร จีมขุนทด มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-24 08:51:48 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ภัทรภร ชาเคน นครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 08:51:47 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นางสาว คริมา วงศ์กันทรากร โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
2021-04-24 08:51:20 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน เด็กหญิง ชัญญานุช นินไสล โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-24 08:51:17 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย เด็กชาย นวพล จันทร์พรม ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-24 08:50:52 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว ขนิษฐา อุดมจิตร โรงเรียนบัวขาว กาฬสินธุ์
2021-04-24 08:50:44 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กชาย เอกรินทร์ หาญสุริย์ ขอนแก่นวิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-24 08:50:43 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น เด็กชาย ปุณยวัจน์ กาสังข์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
2021-04-24 08:50:31 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กหญิง ขนิษฐา สีโสภา โรงเรียนบ้านเชียงยืน มหาสารคาม
2021-04-24 08:50:22 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต เด็กชาย จิรเดช แก้วสวนจิก โรวเรียนบ้านเชียงยืน ขอนแก่น
2021-04-24 08:50:15 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว สิริรัตน์ ขุนนราศัย ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
2021-04-24 08:49:42 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นางสาว ณทิพย์พัฒ เดชาวัฒนานนท์ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
2021-04-24 08:48:34 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว วริศรา สีทา ประชารัวิทยาเสริม ขอนแก่น
2021-04-24 08:48:23 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว สุรีรัตน์ ทิมินกุล โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 08:48:08 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นางสาว รัญชิดา ปุณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 08:47:29 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน นางสาว ธวัลรัตน์ หิรัญคำ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
2021-04-24 08:47:12 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย พิชิตพงษ์ ใจตรง สาวะถีพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
2021-04-24 08:46:34 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นาย ศุภวัฒน์ ศรีเรือง โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรคื ขอนแก่น
2021-04-24 08:46:34 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส เด็กหญิง จารุพร มีศรีดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 08:46:17 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ศศิธร ประทุมชมภู พังทพัฒนศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 08:46:14 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว นาถรดา นิลไธสง ราชประชานุเคราะห์ 50 ขอนแก่น
2021-04-24 08:45:41 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ภาษาไทย นางสาว กิติยาพร พรหมสวัสดิ์ นครขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 08:45:15 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว นัชชนันท์ เพ็งวิชัย โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
2021-04-24 08:43:37 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว วณิชนันท์ มณีโชติอัครยศ ขอนแก่นคริสเตียน ขอนแก่น
2021-04-24 08:43:29 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น นางสาว กนกพร อาสาสนา ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
2021-04-24 08:42:09 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน นางสาว เนตรนภา สุขันธ์ บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ
2021-04-24 08:41:59 กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน นางสาว วันเพ็ญ เสนาราช เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
2021-04-24 08:33:41 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว ธัญชนก อมรสิน กัลยาณวัตร ขอนแก่น
2021-04-24 08:33:05 กลุ่มการเรียน วิทย์-คณิต นางสาว อารียา หมีนคลาน สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม