ปริ๊นท์ใบสมัคร

กลุ่มการเรียน ชาย หญิง รวม
นอกเขตพื้นที่ฯ 393 619 1012
ในเขตพื้นที่ฯ 17 19 36
รวม 410 638 1048
วัน/เดือน/ปี ที่สมัคร ประเภทการสมัคร คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล จบจากโรงเรียน จังหวัด
2021-04-28 16:34:18 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ภัคพล ศรีกลชาญ บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) ขอนแก่น
2021-04-28 15:50:38 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย บารมี ปัดชา บ้านนาฝายนาโพธิ์ ขอนแก่น
2021-04-28 15:34:33 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ปรมี บัวสิงห์ โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ขอนแก่น
2021-04-28 15:20:23 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สโรชินี บุกบัน โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์ ขอนแก่น
2021-04-28 15:16:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุพิชชา ศิริเม โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-28 15:13:37 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พงศ์อมร เสียงใส ประถมปรีดาภรณ์ ขอนแก่น
2021-04-28 15:04:19 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง มาลินี ใสสะอาด 0869426218 นครศรีธรรมราช
2021-04-28 14:30:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อธิภัทร พงษ์ประเสริฐ เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-28 14:16:50 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุชาดา วรรณวิเชษฐ์ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-28 13:51:20 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กิตติภูมิ ศิลปชีวสันติ เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-28 13:49:58 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ฌัญฌา หัศจำนงค์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-28 13:46:14 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย เมธี กะสันเทียะ มณีอนุสรณ์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-28 13:43:29 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นริศรา กองไตร บ้านโคกสีวิทยาเสริม ขอนแก่น
2021-04-28 13:29:09 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ภพธรรม ดลภัย สวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-28 13:18:54 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ยุทธิชัย ทิพย์เนตร สวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-28 12:56:15 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อัษฎาภรณ์ จันทา โรงเรียนบ้านเลิงเปือย ขอนแก่น
2021-04-28 12:35:38 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นภเกตน์ เลิศคอนสาร บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ ขอนแก่น
2021-04-28 11:30:35 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อภิมุข พลายละหาร อนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-28 11:24:47 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย สหกิช ราชวงศ์ บ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ขอนแก่น
2021-04-28 11:09:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสีทา การกุวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-28 10:33:34 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธเดช เหง้าโอสา มณีอณุสรณ์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-28 10:14:52 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ข้าวสวย เปรมรัศมี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-28 09:58:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ศตายุ ปั้งจันอัด โรงเรียนมนตรีศึกษา ขอนแก่น
2021-04-28 09:48:23 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กวีวุฒิ กงวงษ์ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-28 09:37:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ฐานิสา เหล่าจูม บ้านเชียงยืน มหาสารคาม
2021-04-28 09:31:06 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ชัยภัทร อภิรมยานนท์ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-28 09:20:18 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พริมรตา พิมพ์สุวรรณ สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-28 09:15:32 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นพรัตน์ ใจเกษม สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-28 08:36:03 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ขวัญรัตน์ สำนวน มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-28 08:17:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธาตรี สกุลบุญยงค์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ขอนแก่น
2021-04-28 07:24:18 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ชลกร สีลามา มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-28 06:42:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง รัมณียา โพธิ์ดก มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
2021-04-28 06:22:26 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กานต์ต่อมา รัตนพลที สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-27 20:41:01 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ฉัตรณิชานันท์ จันทร์เทาว์ บ้านหนองโนประชาสรรค์ ขอนแก่น
2021-04-27 20:27:07 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ฐิติมาวรรณ นนตะสี อนุบาลพรรณทิพย์ ขอนแก่น
2021-04-27 19:38:20 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย สุดเขตต์ สอนประเทศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-27 18:55:12 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ฮาสเส คาร์ลสัน พิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู
2021-04-27 17:32:58 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชุติมา โนนทิง พระธาตุขามแก่น ขอนแก่น
2021-04-27 17:01:21 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง บุษบา กวนสันเทียะ การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-27 16:42:07 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชาลิสา ด้วยสีดำ บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล ขอนแก่น
2021-04-27 16:21:08 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง เลอรัตน์ชญา เรือนใส โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-27 16:07:04 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชนิศรา ศรีประย่า โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-27 15:48:55 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ หนวดตีบ โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ ขอนแก่น
2021-04-27 15:23:56 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปิยนันท์ มงคลศิลป์ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ขอนแก่น
2021-04-27 14:58:00 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย จักริน สารสังข์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-27 14:47:34 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง มนัญญา ชมภูเพ็ชร โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-27 14:29:36 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศิริธิดา จันทะวงษ์ อนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-27 14:07:00 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ต่อฤทธิโชค แก้วสิงห์ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-27 13:30:14 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ปฏิพัทธิ์ ใจธรรม เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-27 13:22:19 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กันยาพร คชสาร โรงเรียน บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน ขอนแก่น
2021-04-27 12:50:17 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธนพร บุตรศรีชา ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-27 12:41:00 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณัฐภัทร บุตรวงค์ อนุบาลศรีซำสูง ขอนแก่น
2021-04-27 12:24:40 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย แทนคุณ จันทะหา สนามบิน ขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-27 12:17:57 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปาลิตท หาชานนท์ บ้านหนองหลุบ ขอนแก่น
2021-04-27 12:12:57 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศรัญญา วิชาคำ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ขอนแก่น
2021-04-27 12:11:25 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อรวรรยา จันธิมา เทศบาลคุ้มหนองคู ขอนแก่น
2021-04-27 12:09:03 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พงศ์พณิช มรรคอนันตโชค โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-27 12:04:21 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฐชาวีย์ ผู้มีสุข ร.รเทศบาลคุ้มหนองคู ขอนแก่น
2021-04-27 12:00:44 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย วิทวัส จาริชานนท์ เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-27 11:53:57 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุน เจริญศรี มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-27 11:34:33 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย บุญญารัตน์ ตระกูลธรรมชาติ อนุบาลพรรณทิพย์ ขอนแก่น
2021-04-27 11:32:57 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธัญสุดา กิจเทาว์ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ขอนแก่น
2021-04-27 11:09:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กฤติคุณ โยโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-27 10:52:26 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ติณณ์ ชินอ่อน อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-27 10:42:51 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ศตวรรษ ศรีวีระนุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-27 10:21:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศิรภาภรณ์ มัชฌิมสกุล สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-27 10:15:20 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปลิตา พงษ์โคกสี อนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-27 10:10:11 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณัฐวัฒน์ จังพล กัลยาณีวิทยา ขอนแก่น
2021-04-27 09:52:26 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณัฐดนัย โสภาราษฎร์ สนามบินขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-27 09:42:36 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธีรเมท พลกอง สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-27 09:38:14 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อภิเชษฐ์ สืบวัน เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-27 09:32:40 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วันวิสา สุทธะสิงห์ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ขอนแก่น
2021-04-27 09:28:13 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ทยากร พัดสุวรรณ เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-27 09:24:59 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วิลาสินี พิมพ์ดี โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-27 08:54:13 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง มนัสนันท์ อิ่มนาง โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-27 07:46:51 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กฤตภาส จันทหาร โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-27 07:05:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ยศภัทร กุลขัว โรงเรียนมนตรีศึกษา ขอนแก่น
2021-04-26 23:01:29 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง คริษฐา ไชยสิทธิ์ เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-26 21:46:02 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กตัญญุตา โชติพินิจ โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-26 21:40:17 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กฤติยา ศรีบอย โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-26 21:13:40 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปาริฉัตต์ บัวป่า โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ชัยภูมิ
2021-04-26 20:10:37 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กุลนิษฐ์ ยุดกลาง เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-26 19:47:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ภูปกรณ์ นนพิจิตร เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-26 19:44:53 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ศักดา บุตรโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-26 19:36:27 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย สุรวุธ มีน้อย สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-26 19:23:56 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พีรมิต ภู่ยินดี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-26 19:19:10 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ภัทรนันท์ พหลทัพ เทศบาลท่าพระ ขอนแก่น
2021-04-26 18:43:18 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย สุรดิษ พรสุวรรณสกุล สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-26 18:16:05 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย สิริภพ หวังอิทธิ อนุบาลคริสเตียนมารีย์พร ขอนแก่น
2021-04-26 16:54:07 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง มยุรฉัตร พรมวงษ์ โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
2021-04-26 16:50:53 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณัฐดนัย วิสุทธิศักดิ์ รักเรียนพิทยา ขอนแก่น
2021-04-26 16:16:16 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง โชติกา ศิริสุรักษ์ เทศบาลบ้านหนองใหญ่ ขอนแก่น
2021-04-26 16:06:47 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ประนอมสกุล เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-26 16:02:04 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กวินทร์ รัตนชัยวรรณ เทศบาลบ้านหนองใหญ่ ขอนแก่น
2021-04-26 15:55:19 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง จิรภิญญา ผลธนวรรธน์ พระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม
2021-04-26 15:48:43 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฐพร จิตเกียรติสุข วรรณรัตน์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-26 15:41:50 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชนิดาภา สิงห์สำราญ เทศบาลบ้านโนนชัย ขอนแก่น
2021-04-26 15:40:00 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย นิติพล คำสิงห์ รร.มหาไถ่ศึกษา บ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-26 15:24:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนบดินทร์ อนุศรี เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-26 15:18:22 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ลินลดา อินทร์จันทร์ โรงเรียนบ้านขามป้อม ขอนแก่น
2021-04-26 15:14:02 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณิฌาพร มิยกรณ์ การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-26 14:36:01 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปราณปรียา แสนโคตร โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-26 14:30:00 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ชลัมพล เทพแสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-26 13:55:32 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนกร ขยันจิตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-26 13:53:59 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อินทิรา ภะวะภูตานน อนุบาลอภิรดี ขอนแก่น
2021-04-26 13:41:07 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย จุฑานนท์ บาลี โรงเรียนสองภาษากรประภาภัทร ขอนแก่น
2021-04-26 13:39:30 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ภวิกา เขียวขสว เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-26 13:36:29 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วชิรญาณ์ สังเกตุ ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ขอนแก่น
2021-04-26 13:34:24 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนกฤต ดั้งดอนบม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-26 13:31:01 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กรกนก จอมวุฒิ ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ขอนแก่น
2021-04-26 13:22:05 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กานต์ธิดา หมื่นปัดชา บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ ขอนแก่น
2021-04-26 13:17:18 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พุทธาพร ไกรยราช ฮํ้วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-26 12:56:50 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุริย์วิภา พาณิชโชติพงศ์ อนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
2021-04-26 12:52:02 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง เบญญาดา ศรีชมชื่น อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-26 12:46:05 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชุดาภา สุภานันท์ มณีอนุสรณ์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-26 12:43:48 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พชร ศรีภักดี มหาไถ่บ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-26 12:35:38 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย รัชพล แหยมคง อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-26 12:34:37 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กาญจนาพร สุวรรณโชคอิสาน โรงเรียนวัดศรีจีนทร์ ขอนแก่น
2021-04-26 12:33:13 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ยุวนิดา เมืองแสน บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ขอนแก่น
2021-04-26 12:32:48 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กัญญารัตน์ ขุนอาจ บ้านหมากแข้ง อุดรธานี
2021-04-26 12:32:32 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วิชญาดา พิมพ์คำไหล สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-26 12:30:57 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปิยธิดา ชาติวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองชาด มหาสารคาม
2021-04-26 12:29:26 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กนกรัตน์ อาจมนตรี บ้านนางิ้ว ขอนแก่น
2021-04-26 12:07:55 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ฉันทพัฒน์ ไชยะลา โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา นครราชสีมา
2021-04-26 11:43:10 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย สิทธิพล จันทสี มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-26 11:38:00 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ยศกร คำเชียง อนุบาลพิกุลทิพย์ ขอนแก่น
2021-04-26 11:18:59 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิมพ์มาดา เป๊ะชาญ เทศบาลคุ้มหนองคู ขอนแก่น
2021-04-26 11:10:44 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นัดดา บาลัน อนุบาลศรีซำสูง ขอนแก่น
2021-04-26 10:55:48 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิชชานันท์ แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง ขอนแก่น
2021-04-26 10:49:17 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง แพรวา วรยศ โรงเรียนบ้านดอนบม ขอนแก่น
2021-04-26 10:46:50 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง บุษกร ไหวพริบ สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-26 10:46:35 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นฤภร ดวงเด่นศรี มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-26 10:31:30 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย นันทวัฒน์ นาคนชม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-26 10:27:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณัฐวรรธน์ แสงอรุนสุขสันต์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-26 10:27:26 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พุทธคุณ รอดหนองเข็ง วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น
2021-04-26 10:25:59 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศิริลดา สาหร่ายพงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-26 10:24:14 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฐวิมล โทผาวงษ์ สาธิตราชภัชนครสวรรค์ นครสวรรค์
2021-04-26 09:59:16 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ตนุภัทร มุลาลี อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-26 09:45:55 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กฤติภัทร พิรุณสุนทร อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-26 09:40:52 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อธิ ภารประเสริฐ บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) ร้อยเอ็ด
2021-04-26 09:37:11 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อัศมล จันทร์วิเศษ เทศบาลบ้านหนองใหญ่ ขอนแก่น
2021-04-26 09:32:46 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วิสาข์พัชร์ บุญประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด ขอนแก่น
2021-04-26 09:26:33 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศศิวิมล ศรีกันหา โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ขอนแก่น
2021-04-26 09:23:42 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ปลดเปลื้อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-26 09:22:14 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปาริฉัตร บุญทา โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-26 09:11:51 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อรศิริ ศรีจุมพล มหาไถ่ศึกษาขอนเเก่น ขอนแก่น
2021-04-26 09:08:39 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พรลภัส วุ่นซีแซง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-26 09:06:50 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฐณิชา เศษวิสัย โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-26 09:05:34 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย เด็กชาย นพรัตน์ อามาตย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-26 08:45:17 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย เศรษฐศิลป์ ยอดศรี โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-26 08:34:01 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พัชราภรณ์ ดอนมะยา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-26 08:28:14 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สกุลกานต์ บุรินันท์ วรรณรัตน์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-26 08:00:53 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง เคลริชซ่า โย่ว โรงเรียนบ้านบึงแก ขอนแก่น
2021-04-26 07:30:59 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย รังสิมันต์ ปิดสายะสัง มณีอนุสรณ์ ขอนแก่น
2021-04-26 07:00:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชนกานต์ แก้วรากมุข รร.ทุ่งบ่อวิทยา ขอนแก่น
2021-04-26 06:56:12 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย วัทธิกร มั่งคำ อนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-26 01:30:10 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วรัญญา โหจันทร์แสง พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ ขอนแก่น
2021-04-25 22:56:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ภัคธีมา นาเทเวข สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-25 22:10:08 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธนวรรณ แก้วพรรณา รร.เทศบาลบ้านโนนชัย ขอนแก่น
2021-04-25 21:55:52 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศุริวิภา โสภาจันทร์ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-25 21:37:44 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศิรินันท์ สีเสมอ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ขอนแก่น
2021-04-25 21:35:43 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กานต์ธิดา สุวรรณสุขา บ้านบึงเนียม ขอนแก่น
2021-04-25 21:31:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ฉัตรนิมิตร นามแดง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-25 21:02:00 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฐชานันท์ จำปามูล อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-25 20:58:37 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปภาวรินทร์ อ้วนล้ำ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-25 20:56:25 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พันนิภา ฝั่งขวา สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-25 20:46:11 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรีชัย โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา ขอนแก่น
2021-04-25 20:40:42 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนโชติ สุวรรณวาณิช โรงเรียนพัฒนาเด็ก ขอนแก่น
2021-04-25 19:57:02 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พชร กลางประพันธ์ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-25 19:22:01 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กรณ์กวิน จารย์โพธิ์ โรงเรียนโชคมณีศึกษา ขอนแก่น
2021-04-25 18:50:50 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อทิตยา ธรรมศรี โรงเรียนบ้านหนองเเวงหนองจิกโนนตุ่น ขอนแก่น
2021-04-25 18:47:14 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ปฎิภาน สิงห์คำป้อง โรงเรียนสนามบินขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-25 18:38:17 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กนกพันธุ์ ตะโนนทอง บ้านหินลาดวังตอ ขอนแก่น
2021-04-25 18:35:39 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ศุภากร จันทะบุตร เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-25 18:35:01 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ชาติชาย คงสามหมอ บ้านเลิง ขอนแก่น
2021-04-25 18:27:54 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชัญญาณ์ภัช หมื่นมา โรงเรียนบ้านบึงแก ขอนแก่น
2021-04-25 17:21:36 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนกฤต ลีเจ้ยวะระ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ขอนแก่น
2021-04-25 17:01:05 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย สิรวิชญ์ โทวรรณา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-25 16:23:18 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กรวรรณ มากแสน โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ ขอนแก่น
2021-04-25 16:19:22 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กุลนิดา บัณฑิต โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย ขอนแก่น
2021-04-25 16:15:05 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ภูวดล สมสนิท สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-25 15:54:59 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง บุญญิสา ไชยศาสตร์ โรงเรียนบ้านโคกสูง มหาสารคาม
2021-04-25 15:51:04 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปภาวรินทร์ อานจำปา เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-25 15:29:47 นอกเขตพื้นที่ฯ นางสาว โชติรัตน์ ศรีจันทร์แก้ว สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-25 15:28:48 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ปานเพชร ศรีนาง โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ขอนแก่น
2021-04-25 15:19:18 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย เทพทัต ไชยะโม อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-25 15:00:11 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ศุภณัฐ มะลาด มณีอนุสรณ์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-25 14:39:59 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นันทพร สุวรรณเพชร โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-25 14:26:16 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พสุธา คุณธานี สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-25 14:24:01 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ดนุเดช ศรีโคตร โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ขอนแก่น
2021-04-25 14:21:53 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธีรพงศ์ เกตุเกล้า สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-25 14:07:32 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปิยธิดา ยาสิงห์ทอง โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-25 14:07:02 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นวินดา แซ่เตีย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-25 14:00:14 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง บุณยานุช นามราช โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-25 13:43:12 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อริยา โพธุง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนเเก่น ขอนแก่น
2021-04-25 13:42:27 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุธาสินี หร่องบุศรี โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-25 13:37:28 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธัณเรศ อัตฤทธิ์ โรงเรียนดทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-25 13:20:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พลอยเงิน ชนะสิมมา โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย ขอนแก่น
2021-04-25 13:16:10 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พีรญา อินทะวัน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-25 13:12:01 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ถกลเกียรติ์ ตราชู บ้านไผ่ประถมศึกษา ขอนแก่น
2021-04-25 13:08:34 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณัฐดนย์ ทะวงดี โรงเรียนพระธาตุขามแก่น ขอนแก่น
2021-04-25 12:37:24 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ศุภกฤต สิงห์ทอง ฮั้วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-25 12:30:42 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ศุภกฤต บุตรเคน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ขอนแก่น
2021-04-25 12:23:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ปฐวี นีระ โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-25 12:17:59 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พัณณิตา สวยสม พิมพ์ใจวิทย์ ขอนแก่น
2021-04-25 12:06:59 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง แก้วมีนา ท่าหาร โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-25 11:57:42 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิมพ์นิดา ปักกังพลัง เทศบาลคุ้มหนองคู ขอนแก่น
2021-04-25 11:54:53 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พัชราภา แสนสมบัติ ไพบูลย์วิทยาเต่านอ ขอนแก่น
2021-04-25 11:50:08 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กิตติพิชย์ เสนาธง สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-25 11:41:21 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย จิระศักดิ์ แดนสุข โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-25 11:39:15 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธัญชนก จันทะวิชัย โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-25 11:37:48 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ลลนา จันทร์ผาสุข กัลยาณีวิทยา ขอนแก่น
2021-04-25 11:22:59 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กานต์ เจือไธสง เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-25 11:20:34 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ญาณิศา เจริญดี มณีอนุสรณ์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-25 11:16:52 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศุภิสรา คำมูลมาตย์ ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-25 11:15:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย นนทวัฒน์ พูลเพิ่ม โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) ขอนแก่น
2021-04-25 11:15:12 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิชญดา เจิมมงคล มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-25 11:11:29 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พลอยวริน ใจทำ โรงเรียนบ้านแห้ว ขอนแก่น
2021-04-25 11:07:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ชุติวัฒน์ บุตรโพธิ์ สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-25 11:06:25 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ขรินทร์ทิพย์ สมเพ็ชร โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ขอนแก่น
2021-04-25 11:04:19 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย จิรภัทร คำสอนทา บ้านหนองหญ้าข้าวนก ขอนแก่น
2021-04-25 11:03:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ฟาริดา นครแก้ว โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-25 10:58:21 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณัฒวัฒน์ บึงชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ขอนแก่น
2021-04-25 10:57:47 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ช่อลดา ศรีอาษา โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ ขอนแก่น
2021-04-25 10:54:36 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ริญชิดา แก่นนาคำ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ขอนแก่น
2021-04-25 10:54:30 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ญาดารัตน์ อานพินิจ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ขอนแก่น
2021-04-25 10:52:03 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธัญภร จังหาร โรงเรียนบ้านแห้ว ขอนแก่น
2021-04-25 10:48:20 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ชญาน์วัต กองหาโคตร โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) ขอนแก่น
2021-04-25 10:41:59 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กรกนก ศรีสุกอง บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง) ขอนแก่น
2021-04-25 10:40:40 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิชชานันท์ จันทร โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ขอนแก่น
2021-04-25 10:37:20 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ประภัสสร ทองสม โรงเรียน วรรณรัตน์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-25 10:34:58 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุวิษา พรกุณา โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) ขอนแก่น
2021-04-25 10:27:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กรธนา รินทะไชย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-25 10:26:30 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ขวัญมงคล อุปพงษ์ โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-25 10:16:53 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ศรยุทธ บุญช่วย การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-25 10:14:42 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย วรายุส สีพา อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-25 10:11:26 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย สิรวิทญ์ ม่วงทอง โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) ขอนแก่น
2021-04-25 10:09:54 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ปิยวัฒน์ ดีสงคราม โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ขอนแก่น
2021-04-25 10:07:32 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย บัณฑิต ดอกตะไกล้ โรงเรียนบ้านบึงแก ขอนแก่น
2021-04-25 10:05:00 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กมลวรรณ นามชา โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ขอนแก่น
2021-04-25 10:04:39 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง มัตติกา สียอด ไพบูลย์วิทยา ขอนแก่น
2021-04-25 10:02:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิมพ์ลดา คำลำภา โรงเรียน สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-25 09:48:33 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง หทัยกานต์ หีบแก้ว อนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-25 09:47:29 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนพนธ์ ศรศักดา โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-25 09:43:34 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อภิรดา เรียงไสนา สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-25 09:39:12 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ปารมี คำศรี รร.อนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-25 09:37:48 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย วิชัย คะสุวรรณ โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย มหาสารคาม
2021-04-25 09:32:33 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ปฏิพัทธ์ ไทยอ่อน ขอนแก่นคริสเตียน ขอนแก่น
2021-04-25 09:31:53 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วันพรรษา กรมน้อย เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-25 09:30:43 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย รัฐศาสตร์ ชินโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ขอนแก่น
2021-04-25 09:28:10 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ใจกล้า บ้านหนองโข่ย ประชารัฐบำรุง ขอนแก่น
2021-04-25 09:27:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ขวัญข้าว สมัยภักดี ร.ร.สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-25 09:25:22 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนากร เอี่ยมผา พิมพ์ใจวิทย์ ขอนแก่น
2021-04-25 09:22:47 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นันทิชา บางสา บางสา โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม มหาสารคาม
2021-04-25 09:22:03 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชนาภา เคนคำภา โรงเรียนคลองปลักหลัก กรุงเทพมหานคร
2021-04-25 09:20:17 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พรรณิภา ยาวะระ บ้านโนนลาน ขอนแก่น
2021-04-25 09:18:40 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย จุลจักร เนื่องแก้ว ร.ร.อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-25 09:16:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กัญญารัตย์ สายบัณฑิตย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ขอนแก่น
2021-04-25 09:15:24 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ปุณยวีร์ ประวันนา โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ขอนแก่น
2021-04-25 09:05:47 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อิยะวดี ประดับศรี โรงเรียนอถิรดี ขอนแก่น
2021-04-25 09:00:16 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อรรถพล บุตรวงษ์ บึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน ขอนแก่น
2021-04-25 08:54:38 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กรินรัช วงศ์นิคม โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-25 08:43:24 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ญณกร บุญพิสาร เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-25 08:38:52 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อธิการ โพธิ์หล้า โรงเรียนบ้านเชียงยืน มหาสารคาม
2021-04-25 08:16:24 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณัฐวุฒิ โพธิ์ศรี อนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-25 08:14:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ทองแก้ว เทศบาลสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-25 08:11:03 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง จุฑาทิพย์ สะตะ บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
2021-04-25 07:11:02 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ยลดา ฆามานันท์ โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-25 06:53:58 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนวรรธน์ เจิมปรุ วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น
2021-04-25 06:25:29 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ทิพรัตน์ สมไสย อนุบาลขอนเเก่น ขอนแก่น
2021-04-25 06:01:21 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ศุภณัฐ เมืองสุข โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-25 01:39:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พีรพัฒน์ ดาทุมมา โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-25 00:34:23 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย บารมี แสงโชติ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ขอนแก่น
2021-04-24 22:49:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กชพรรณ สีแหงโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 22:43:35 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นัชชนันท์ ภูศรี อนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-24 22:33:34 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศุภรัตน์ ตันวิลัย โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 22:28:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ก้องภพ หงษ์คะ โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 22:24:46 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุนิสา สีหาบัตร โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ขอนแก่น
2021-04-24 22:17:35 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นันท์นภัส จันทร์ปุ่ม สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 22:10:11 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ศุภวัฒน์ โคตรจันทา โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 21:41:04 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พิทักษ์พงษ์ ธนาสินภาคิน มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 21:28:26 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สินีนาฏ เเก้วกองแสง รร.เทศบาลบ้านศรีฐาน ขอนแก่น
2021-04-24 21:19:10 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กฤตินี พานโน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 21:02:20 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิชชาภา เถื่อนสมบัติ สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 21:02:07 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย วรโชติ จิตต์บรรจง อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 21:00:39 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ถิรดา น้อยคูณ โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 20:58:40 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิราภา ชัยกัณหา โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ขอนแก่น
2021-04-24 20:57:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณัฐณกร คำเสียง อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 20:52:33 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อภิชญา ศรีชำนิ มหาไถ่ศึกษาขอนเเก่น มหาสารคาม
2021-04-24 20:50:39 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธนพร บุญชู โรงเรียนบ้านหนอนหญ้าแพรกท่าแร่ ขอนแก่น
2021-04-24 20:49:39 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง จารุพิชญา วิจิตรปัญญา ชุมชนบ้านพรหมนิมิต ขอนแก่น
2021-04-24 20:44:22 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ฐิติกานต์ โคตรบึงแก กัลยาณีวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 20:43:53 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย วรชิต ตะสอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 20:34:03 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พีระพล ลาสา โรงเรียนบ้านสำโรง ขอนแก่น
2021-04-24 20:24:42 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย เมธาสิทธิ์ พันเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 20:23:27 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พานทองแท้ สุปัชชา บ้านโนนลาน ขอนแก่น
2021-04-24 20:21:28 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนกฤต พลมณี โรงเรียนอนุบาลขอเเก่น ขอนแก่น
2021-04-24 20:17:09 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนโชค ศิริกาล รร.สวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 20:12:34 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนภัทร ถาวร เทศบาลคุ้มหนองคู ขอนแก่น
2021-04-24 20:12:27 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย จิรวัฒน์ ลอยนอก เทศบาลคุ้มหนองคู ขอนแก่น
2021-04-24 20:05:38 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย นัทเศรษฐ์ มารมย์ เทศบาลบ้านโนนชัย ขอนแก่น
2021-04-24 20:04:05 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย คณพศ มูลกัน เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 19:56:35 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ขนิษฐา ฟ้าคะนอง โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ขอนแก่น
2021-04-24 19:52:20 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปริมณิภา คำมา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-24 19:49:08 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณัฐวุฒิ แก้วสีนวล ร.ร​ เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 19:39:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชยุดา บุตรโยธี อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 19:37:54 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กัลย์สุดา ขาวอ่อน โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 19:35:30 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชุติมา กันยาโม้ การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-24 19:34:52 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิมพ์พิชชา เห็มมูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 19:33:29 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ้โอบกิจ โพธิ์ชัย โรงเรียนบ้านโนนม่วง ขอนแก่น
2021-04-24 19:27:18 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กชมน สอาดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-24 19:23:22 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชาลิสา จันทร์เสนา โรงเรียนบ้านโคกกลาง มหาสารคาม
2021-04-24 19:21:55 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธิษตยา พนพพิรัตน์ เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 19:13:08 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อภินันท์ เทือกนา อนุบาลพิกุลทิพย์ ขอนแก่น
2021-04-24 19:08:09 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปนัดดา เทพวงษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 19:02:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พลอยลดา นามปั่น สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 19:01:51 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ฉันทลักษณ์ บุดดีเคน โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ขอนแก่น
2021-04-24 18:47:59 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศิตภา นารมย์ โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-24 18:39:27 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณรงค์พล สาป้อง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 18:36:52 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธนันท์ยา โคตรสวรรค์ โรงเรียนบ้านทองหลาง ขอนแก่น
2021-04-24 18:33:35 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธฤตวัน เถื่อนนาดี บ้านขามเปี้ย มหาสารคาม
2021-04-24 18:31:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิมพ์พิศา สุขวิเศษ โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย ขอนแก่น
2021-04-24 18:26:38 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ภัทรธีรา ปู่โว โรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-24 18:26:01 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง เจตสุภา ป้องเรือ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 18:16:16 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ชลสิทธิ์ ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 18:12:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชญานิน เวียงวิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ขอนแก่น
2021-04-24 18:05:57 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณาศิส ประสานศรี โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-24 17:56:50 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กิตติกา แสนสีมนต์ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ขอนแก่น
2021-04-24 17:56:39 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุภาวัลย์ พรมรูป การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-24 17:55:02 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ไอลดา จอมทอง โรงเรียนบ้านโคกแปะ ขอนแก่น
2021-04-24 17:46:39 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กมลวรรณ ลุนจันทา โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ขอนแก่น
2021-04-24 17:38:28 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง มณีประภา มาวงแหวน กัลยาณีวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 17:35:43 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ประกาศิต จำเริญขวัญ การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-24 17:30:32 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ต้นหนาว ไผ่ดี อนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-24 17:30:03 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พรนภัส หินราชา สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 17:26:43 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง บุญสิตา ประจงภักดี โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 17:18:12 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง รัตน์ติกาล ผาติพันธุวงศ์ โรงเรียนประชาศึกษา พระนครศรีอยุธยา
2021-04-24 17:17:39 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อดิศักดิ์ ชารีวาน มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 17:16:48 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชนกพร คงธนธาดากร ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-24 17:11:13 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ทรงขวัญ พุขุนทด ร.ร.บ้านกอกหนองผือ มหาสารคาม
2021-04-24 17:08:09 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย วัชรกร โชติช่วง มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 17:06:39 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณตะวัน ศรีสุธรรม เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 17:06:06 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง จิตรลดา เจริญศิริ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 17:00:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง รสสุคนธ์ สายบุญ สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 17:00:22 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย วรโชติ คำแก้ว กัลยาณีวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 16:47:57 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ก้องภพ โคตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 16:46:11 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พีรพัฒน์ แก้วโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 16:37:05 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พีรยุทธ สุขภะเทา เกียรติขจรวิทยา มหาสารคาม
2021-04-24 16:36:16 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ภัทรกร เลาหวณิช มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-24 16:26:28 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย วงศกร กลิ่นหอม ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-24 16:23:23 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อรกัญญา พระภูวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าสีไค บึงกาฬ
2021-04-24 16:21:04 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง เทพธิดา กรมน้อย การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-24 16:20:33 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง จันทิมา แสนนา โรงเรียนเทศบาลสัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 16:18:08 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฐิ​รา​ นามปาน โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 16:14:26 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย เกียรติภูมิ การะเกษ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 16:13:15 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฐธิชา โสโท โรงเรียนบ้านเชียงยืน มหาสารคาม
2021-04-24 16:13:02 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ญาณัจฉรา สังสีมา โชคมณีศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 16:09:56 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศิรภัสสร คำมี โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ขอนแก่น
2021-04-24 16:07:43 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง แพรทอง ทองเรียง โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา มหาสารคาม
2021-04-24 16:04:36 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิชญาภัค จารัตน์ การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-24 15:56:09 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วณัศฐกานต์ จันทร์ฤาชัย โรงเรียนวาสนาศึกษา อุดรธานี
2021-04-24 15:53:26 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ญาณิศา โพนสิงห์ สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 15:52:04 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุวิชญา ธรรมนิยม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 15:47:59 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ชิษณุพงศ์​ เครือประเสริฐ ฮั้วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-24 15:44:17 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ภัทรวดี พานทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ขอนแก่น
2021-04-24 15:40:17 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อริศา สุปัญญาบุตร พระบาทท่าเรือ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น
2021-04-24 15:37:13 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กิตติ์ธัญญา บัวทอง มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 15:31:04 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สินิทรา ศรีป่า เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม​ ขอนแก่น
2021-04-24 15:30:48 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ประภาวดี ไสยะสิทธิ์ วัดลาดปลาเค้า กรุงเทพมหานคร
2021-04-24 15:29:29 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง มุจิรานันท์ เพียสุพรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 15:25:01 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฐนิชา ซุยทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 15:23:12 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กิตติ์ธวัช ศรีละโคตร ไพบูลย์วิทยาเต่านอ ขอนแก่น
2021-04-24 15:21:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณัฏฐกานต์ เลิศแหละ เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 15:19:53 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง รุ่งนภา ปัญญาวุติชัย สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 15:19:42 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นันทิชา สิงห์หลง เทศบาลคุ้มหนองคู ขอนแก่น
2021-04-24 15:19:12 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธิดาวรรณ กล่อมจอหอ สนามบินขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 15:15:03 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นิภาวรรณ พุทธสาร มณีอนุสรณ์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 15:09:48 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธณัฐติยา คะหนู โรงเรียน บ้านซำจานเนินทอง ขอนแก่น
2021-04-24 15:04:01 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ศุภณัฐ ทินวัน การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-24 15:03:36 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อัครวินท์ ลุงนาม อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 14:58:51 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วรินลดา เจริญชนม์ อุดรมงคลวิทยา อุดรธานี
2021-04-24 14:56:33 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ไกรวิชญ์ แก้วสีนวล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 14:54:44 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ กฤษณสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 14:54:09 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ศิวกร ทองอาจ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ขอนแก่น
2021-04-24 14:51:07 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุดาเชษฐ ปราบสา สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 14:49:07 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุทธิฉันท์ อาจไพวัลย์ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 14:48:47 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กาญจนาวดี ตรีรัตน์ เทศบาลบ้านหนองใหญ่ ขอนแก่น
2021-04-24 14:48:37 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธรรมนาถ สมศรีโย โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร ขอนแก่น
2021-04-24 14:45:38 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณัฐชนน หวังชนะ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ ขอนแก่น
2021-04-24 14:43:14 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ประภาวดี สะวิเวท อนุบาลอภิรดี ขอนแก่น
2021-04-24 14:41:56 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง มนรดา ผาบลุน สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 14:39:33 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณิชากร สมโศก โรงเรียนบ้านวังโพน มหาสารคาม
2021-04-24 14:36:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย จิรกิตต์ หนักคำผง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 14:36:24 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พัสกร แก้วสี บ้านหนองหลุบ ขอนแก่น
2021-04-24 14:30:42 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง มลิตา ปลามศิลป์ บ้านหนองค้ากลางฮุง ขอนแก่น
2021-04-24 14:30:11 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พรหมบดินทร์ สมปัญญา สนามบินขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 14:29:45 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พูลทรัพย์ ดาทุมมา เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 14:28:46 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กิตติ์อนันต์ ปลามศิลป์ บ้านหนองค้ากลางฮุง ขอนแก่น
2021-04-24 14:27:23 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ด.ญ.ทิพย์วิมล พรหมรัตน์ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 14:27:20 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนบดี อุทัยแพน สนามบินขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 14:27:05 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปนัดดา สิงห์โคตร โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราฎร์วิทยา) ขอนแก่น
2021-04-24 14:23:21 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนะวุธ มงคลกุล สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 14:22:02 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สญามินทร์ ต้นเรือง สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 14:19:32 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธาวิน เวฬุวนาทร อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 14:17:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปวริศา จังพล อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 14:14:23 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง หทัยกาญจน์ จันทะโยธี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 14:13:51 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธนัชชา บุญจวง เทศบาลบ้านเป็ด ขอนแก่น
2021-04-24 14:13:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย สราวุฒิ ชมวัน บ้านนาอุดม สุรินทร์
2021-04-24 14:13:00 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สามินี จำปาม่วง สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 14:12:26 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นพรรณชดา ค่าแพง โรงเรียนดรุณาลัย ขอนแก่น
2021-04-24 14:11:54 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อาริยา ศิลปดอนบม โรงเรียนมหาไถหญิงศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 14:08:09 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วรัชญา ผิวขาว ขอนแก่นคริสเตียน ขอนแก่น
2021-04-24 14:07:17 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย คณพศ วีระนนท์ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 14:06:46 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ปฏิภาณ คำมูลแสน โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 14:06:35 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุภานันท์ จิตระบอบ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 14:04:25 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณัฐพงศ์ คุณธรักษ์ สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 14:00:52 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กมลธิดา ขาวสอาด ร.ร.พระธาตุขามเเก่น ขอนแก่น
2021-04-24 13:57:17 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กชวรรณ สินไชย ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
2021-04-24 13:56:02 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กฤษณะ หาแก้ว สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 13:56:00 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปรียาภัทร์ ยศพล เทศบาลบ้านโนนชัย ขอนแก่น
2021-04-24 13:55:23 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พงษ์รพี ภู่ระย้า อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 13:55:18 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย รัฐศาสตร์ สวัสดี โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง ขอนแก่น
2021-04-24 13:54:36 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ฐากูร ตรีชาลี โรงเรียนเทศบาลสสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 13:53:34 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สริตา อินทร์พล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 13:53:00 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธวัชชัย บุญแย้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ขอนแก่น
2021-04-24 13:52:36 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วริศรา ผ่านวงษ์ อนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-24 13:52:18 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธีรพงษ์ ยอดดี รร.บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 13:50:52 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฐศิกานต์ ฟองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม ขอนแก่น
2021-04-24 13:46:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง เกษรินทร์ มีรัตน์ โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ ขอนแก่น
2021-04-24 13:46:05 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง จิรติกาล สีหาพล มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 13:45:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุทธิดา ทองแกม โชคมณีศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 13:45:10 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุปรียานันท์ สุทธิ บ้านเชียงยืน มหาสารคาม
2021-04-24 13:44:58 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นิชาภา อยู่สบาย โรงเรียนพระธาตุขามแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 13:44:25 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฐณิชา สารฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 13:43:18 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นัชชา พลประถม อนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-24 13:42:51 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง เขมนิจ ประทุมมา พระธาตุขามแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 13:40:13 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วราทิพย์ ชาดา โรงเรียนพระธาตุขามเเก่น ขอนแก่น
2021-04-24 13:37:29 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณัฐชนน พิพิธกุล โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 13:36:56 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง มนสิชา วัฒนาอุดมกุล อนุบาลขอนเเก่น ขอนแก่น
2021-04-24 13:34:03 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อรรถพล อำพะรัตน์ โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 13:32:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศิรินดา ขาหัก ดอนหันวิทยสาร ขอนแก่น
2021-04-24 13:31:25 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุภาพร นาทัน โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ขอนแก่น
2021-04-24 13:29:19 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง มันทนา พรมบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 13:29:17 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ตรีปรัชญา ปะตังเวสา บ้านกอกหนองผือ มหาสารคาม
2021-04-24 13:26:57 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วรกาล จำปาบัว บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ ขอนแก่น
2021-04-24 13:26:54 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุนิสา เจนสระคู โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 13:25:46 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย แทนคุณ แก้วประดิษฐ์ บ้านพระบาทท่าเรือ ขอนแก่น
2021-04-24 13:24:28 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฐธิดา บริบูรณ์ พระกุมารเยซู ขอนแก่น
2021-04-24 13:22:30 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุชานันท์ โคจร อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 13:19:53 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง แพรวา โตนา อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 13:18:42 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย วีระภาพ ชาลีหงษ์ โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 13:17:10 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กัญญ์ชิสา ทีจักร โชคมณีศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 13:16:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชุติกาญจน์ คนสารี สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 13:16:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย มังกร แดงนอก โรงเรียนพระธาตุขามแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 13:15:18 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศศินา ตระกูลรักษ์ โรงเรียนบ้านยางคำ ขอนแก่น
2021-04-24 13:14:25 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วรัญญา พงษ์ปลื้ม เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 13:12:46 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ข้าวหอม เนื้อดี ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ขอนแก่น
2021-04-24 13:12:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อัญชลีพร บุตรสี โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-24 13:08:56 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปิยะธิดา คำแสน โรงเรียนสนามบินขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 13:08:43 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชญาน์นันท์ กลิ่นศรีสุข เทศบาลบ้านโนนทัน ขอนแก่น
2021-04-24 13:06:27 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ด.ญธิดารัตน์ นามปัดถา ร.ร สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 13:06:15 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กรพินธุ์ สีหา เทศบาลบ้านโนนทัน ขอนแก่น
2021-04-24 13:06:00 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปริยากร เหล่าโกทา หนองตูมหนองงูเหลือม ขอนแก่น
2021-04-24 13:04:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย วันปิยะ ปิดตามาตา โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 13:02:01 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กาญจณา ผ่าผล โรงเรียนกัลยาณีวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 12:58:02 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย วัชริศ เย็นอ่วม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 12:56:32 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชฎาธาร พรมแสง อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 12:54:23 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุรัสวดี วงศ์ภูมี เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 12:50:23 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุพิชญาย์ มูลวงษ์ อนุบาลอภิรดี ขอนแก่น
2021-04-24 12:48:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วิภวานี บุญพา เทศบาลบ้านแฮด ขอนแก่น
2021-04-24 12:48:40 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุชาวดี ขันติแก้ว โรงเรียนพระธาตุขามแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 12:48:36 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิยดา ขามธาตุ พระธาตุขามแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 12:48:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปวริศา ดอกคำนุ่ม โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ ขอนแก่น
2021-04-24 12:47:16 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง เด็กหญิงสุชานาถ ช่างศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 12:44:21 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชลิสา จันโท โรงเรียนพระธาตุขามแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 12:43:22 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุชันษา วงศ์จอม โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี ขอนแก่น
2021-04-24 12:43:14 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย สุทธิโรจน์ เลิศมนัสภรณ์ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 12:41:21 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนวัฒน์ สวนจันทร์ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 12:39:12 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กรณ์จิรัสย์ เจตะชล อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 12:39:00 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุภัทรชญา แสนโคก โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง ขอนแก่น
2021-04-24 12:38:58 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุภัสสร ริมโพธิ์ ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ขอนแก่น
2021-04-24 12:38:25 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนโชติ บุญลี เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 12:37:10 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ประภัสสร พุฒเจริญพร โรงเรียสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 12:35:53 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ฐิติวรดา ออนสีชัย น้ำพอง ขอนแก่น
2021-04-24 12:35:51 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นันทัชพร รัตนวิชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 12:34:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กิตติวัฒน์ ใสกาง เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 12:34:26 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย สุรเดช ยอดแคล้ว เทศบาลบ้านหนองใหญ่ ขอนแก่น
2021-04-24 12:34:15 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง เบญญา อรุณไพศาล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 12:33:37 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กาญจนวรรณ ไชยสงค์ โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 12:32:20 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฐธิภา รัตน์เพ็ชร โรงเรียนจอนวิทยกุล มหาสารคาม
2021-04-24 12:31:52 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พีรพัฒน์​ แก้ว​มณี​ โรงเรียน​บ้าน​สอง​คอน​ศ​ิ​ริ​คุรุราษฎร์​ ขอนแก่น
2021-04-24 12:31:35 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อัญชลี คุณยศยิ่ง ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ขอนแก่น
2021-04-24 12:31:25 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย นัฏฐพล พามาตย์ เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 12:31:08 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิยดา ชูพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 12:30:20 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง จิดาภา จันทร์น้อย สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 12:27:29 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนากร ป้องซ้าย สวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 12:24:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ศุภฤกษ์ มุกดาม่วง โรงเรียนวุฒินันท์ ระยอง
2021-04-24 12:23:25 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุชาดา วิชาฮาด บ้านหนองหญ้าแพรกท่าเเร่ ขอนแก่น
2021-04-24 12:22:55 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย เทวินทร์ พุทธวิมล เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 12:22:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชัญญากร เพียอ้ม บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย ขอนแก่น
2021-04-24 12:22:35 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กฤศ พงรัตนะสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ขอนแก่น
2021-04-24 12:21:46 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุพิชญา สอนจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ขอนแก่น
2021-04-24 12:21:02 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย นัทธวัฒน์ ชินคำ โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 12:19:13 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วริศรา ชาแก้ว ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ขอนแก่น
2021-04-24 12:19:03 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พุฒิตราพร สิมลา เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 12:18:40 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธัญลักษณ์ จตุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 12:17:05 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กันญาทิพย์ ศิริขันธ์ บ้านดอนบม ขอนแก่น
2021-04-24 12:17:02 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฐณิชา ลาภชน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 12:13:28 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วชิรญาณ์ วิชาเดช สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 12:13:21 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ฉัตรนภา ยศติณเธียร สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 12:13:11 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณธิดา เชยนิ่ม โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 12:12:10 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ชนกันต์ การรุณ สนามบินขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 12:11:05 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พลวรรธน์ ศรีบุญเรือง อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 12:08:37 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กนกวรรณ มุลลุน โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 12:08:23 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปิยธิดา คำมะมูล บ้าหนองไฮโพธิ์ชัย ขอนแก่น
2021-04-24 12:06:58 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง จุฑาธิป ปรีดีสนิท มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 12:05:50 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธัญญรัตน์ คำมูล อนุบาลศรีซำสูง ขอนแก่น
2021-04-24 12:05:19 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กนกกร สามรถ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ขอนแก่น
2021-04-24 12:05:16 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ญาดา เคนน้อย สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 12:04:52 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย แสงสุรีย์ สุดดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 12:04:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิชญพร อวนศรี โนนคูณ ชัยภูมิ
2021-04-24 12:03:57 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปรายกันยา เกาะยุทธ์ อนุบาล ขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 12:01:04 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อัษฎาภร สินลือนาม ขอนแก่นคริสเตียน ขอนแก่น
2021-04-24 12:00:47 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พายุ ตุงพิลา โรงเรียน สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 12:00:38 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อินธุอร ไชยวิเศษ รร.วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น
2021-04-24 12:00:36 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนชัยศักดิ์ดา บุญยืน ชุมชนบ้านพรหรมนิมิต ขอนแก่น
2021-04-24 12:00:07 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธีราทร ชาฮาด พระธาตุขามแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 11:57:43 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย เสกสรร แข็งฤทธิ์​ สนามบิน​ ขอนแก่น
2021-04-24 11:57:19 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง บุญญากานต์ สนธิสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ขอนแก่น
2021-04-24 11:55:17 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธารน้ำ เนตรพล มณีอนุสรณ์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 11:54:16 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง โศจิรัตน์ ชัยภูมิ อนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-24 11:53:29 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณัฐพร เเสงสุวรรณ์ โรงเรียนพระธาตุขามเเก่น ขอนแก่น
2021-04-24 11:52:52 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย รัฐปการ คชสูงเนิน เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 11:51:50 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย รัตนฐิติ โสมพันธุ์ โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 11:51:46 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อัจฉรา ลีล่ำ โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 11:51:43 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ญานิศา ดาวช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ขอนแก่น
2021-04-24 11:51:02 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย จารุพัฒน์ ปรื้มใจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 11:50:55 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง มุจิรานันท์ จันทร์เพ็ง อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 11:50:01 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ชาณชัย ประทุมชัย โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 11:49:40 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พรปวีณ์ บุตรวงษ์ บ้านโคกสูง มหาสารคาม
2021-04-24 11:47:55 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อภิรักษ์ สิมมาทัน สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 11:47:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศวิตา จันทร์งาม วรรณรัตน์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 11:46:13 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุรางค์รัตน์ พลทองสถิตย์ พิมพ์ใจวิทย์ ขอนแก่น
2021-04-24 11:44:34 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นัดธิดา แก้วธานี บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 11:44:12 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุทธิกานต์ พฤฒามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ขอนแก่น
2021-04-24 11:44:10 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฐิดา คำสิงห์ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 11:44:09 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง รัฐนันท์ น้อยสุพรรณ์ โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล ขอนแก่น
2021-04-24 11:42:33 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ด.ช.มานะชัย ไชยขันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ขอนแก่น
2021-04-24 11:38:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศศินิภา พรมเสนา โรงเรียนบ้านเป็ดท่าบึงประชาสงเคราะห์ ขอนแก่น
2021-04-24 11:38:08 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชาลิสา บัวประดับเกียรติ สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 11:37:43 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กฤตัชญ์ เหล่าบุรี สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 11:35:47 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย เกรียติชัย ผิวช่วง บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย มหาสารคาม
2021-04-24 11:35:42 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กัลยาณี ฤทธี เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 11:35:37 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปิยนันท์ เผ้าหอม บ้านสำโรง ขอนแก่น
2021-04-24 11:35:29 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กัญญ์วรา อุ่นโคตร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 11:34:03 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ฑิติณา โพธิ์สิงห์ กัลยาณีวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 11:34:02 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง รักชนก สังข์ขาว บ้านเหล่านาดี ขอนแก่น
2021-04-24 11:32:37 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วัสดา นามยา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ขอนแก่น
2021-04-24 11:32:32 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง เบญญาภา กุลจันทร์ศรี เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 11:32:17 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อริสา ศรีวงษา บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 11:32:11 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิชชาภา ปักโคทะกัง เทศบาลบ้านศรีฐาน ขอนแก่น
2021-04-24 11:32:10 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นริสรา กุละคำเเสง บ้านสำโรง ขอนแก่น
2021-04-24 11:32:10 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กนกกชพร ทองสง่า โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทั ขอนแก่น
2021-04-24 11:30:00 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย แทนกาย จันทนา ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-24 11:29:40 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ศิริมาลา โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ มหาสารคาม
2021-04-24 11:28:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปริชาติ ตาวัง โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี ขอนแก่น
2021-04-24 11:27:47 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กรรภิรมย์ โตทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 11:27:11 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อัครัฐ อัคฆศรี โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ ขอนแก่น
2021-04-24 11:25:57 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย รัชพล ชัยมงคลลาภ ฮั่วเคี้ยววิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 11:25:44 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ปฏิภาณ หลีสกุล เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 11:25:18 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อนุรักษ์ สุนทอง บัวใหญ่วิทยา นครราชสีมา
2021-04-24 11:24:15 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณัฐวุฒิ ชาวโพธิ์ โรงเรียนบ้านบึงแก ขอนแก่น
2021-04-24 11:23:44 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พยัต ทนทา เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 11:23:19 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง หยาดพิรุณ สุนทรรส มัธยมชาญวิทยา มหาสารคาม
2021-04-24 11:21:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย เอกราช วงศรีจันทร์ บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย มหาสารคาม
2021-04-24 11:20:34 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ไกรวิทย์ ศรีทาโส โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 11:19:59 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย เตชิต สร้อยสุวรรณ์ โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 11:18:46 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นิชานัน หงษ์สีลา บ้านสำโรง ขอนแก่น
2021-04-24 11:18:40 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นลินนิภา ไชยราช โรงเรียนวรรณรันต์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 11:17:55 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ญานิศา สีเห็มทอง ึมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 11:16:47 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วรรณวิษา เมืองฉิม สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 11:16:40 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุชาวดี ราชสีห์ โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ ขอนแก่น
2021-04-24 11:15:55 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฏฐชา โนนทิง โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง ขอนแก่น
2021-04-24 11:15:55 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พงษกร ชุ่มตะขบ โรงเรียนอนุบาลอภิรดี ขอนแก่น
2021-04-24 11:15:33 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุทธิศา ถีทัน หนองหญ้าเเพรกท่าเเร่ ขอนแก่น
2021-04-24 11:15:33 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อารยา เขตสมัคร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 11:15:09 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง เขมนิจ รัตนพันธุ์ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) ขอนแก่น
2021-04-24 11:14:35 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กัลยกร ศรีภิรมย์ โนนรังวิทยาคาร ขอนแก่น
2021-04-24 11:14:27 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชวิศา สุดสาร บ้านสำโรง ขอนแก่น
2021-04-24 11:14:21 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พาขวัญ อนุศรี รร.สนามบินขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 11:13:44 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ทิฆัมพร โพธิ์ศรี เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 11:13:38 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณฐพล โสรินทร์ ร.ร.เทศบาลบ้านโนนทัน ขอนแก่น
2021-04-24 11:13:22 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พรนภัส ใจกว้าง เทศบาลบ้านตูม ขอนแก่น
2021-04-24 11:13:12 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ด.ญทิพย์ธิดา ผาดวงดี โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ขอนแก่น
2021-04-24 11:11:28 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ชวกร บุพิ สวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 11:11:24 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณิชานันท์ พุ่มบางป่า อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 11:11:22 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปราณปรียา สุวรรณบุตรวิภา ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-24 11:11:12 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นิศารัตน์ เหล่าหมวด โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-24 11:10:29 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย สรยุทธิ์ วิรักษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 11:10:17 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ภาคภูมิ ภูมั่ง อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 11:10:00 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย มนัสนันท์ รุจิกาญจน์ศกุณ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 11:09:51 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กนกนิภา วรรณเวศ บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ ขอนแก่น
2021-04-24 11:09:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศิริศร เรืองฤาหาร อนุบาลศรีซำสูง ขอนแก่น
2021-04-24 11:09:12 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พนัสรินทร์ ประเสริฐสังข์ เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 11:08:55 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สอนหาจักร์ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 11:08:08 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนา บัวคำ โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) ขอนแก่น
2021-04-24 11:07:58 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กันตนภัทร นาแก้ว โรงเรียนศรีโกสุมวิทยา มหาสารคาม
2021-04-24 11:07:40 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปณิตา สีไสย์ โรงเรียนบ้านสะอาด ขอนแก่น
2021-04-24 11:07:37 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย มงคล สร้อยคำ โรงเรียนบ้านหนองไห มหาสารคาม
2021-04-24 11:07:09 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ศุภกิตติ์ คตอยู่ โรงเรียนโชคมณีศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 11:06:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย นพดล คำมณีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ ขอนแก่น
2021-04-24 11:06:36 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กิ่งดาว สร้อยสุด มหาไถ่ศึกษาขอนเเก่น ขอนแก่น
2021-04-24 11:06:20 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปุณยณัฐ สลัดทุกข์ โรงเรียนบ้านโนนลาน ขอนแก่น
2021-04-24 11:05:47 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิชามญชุ์ อุปชิต โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 11:05:20 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศลิษา เอี่ยมศรี โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง มหาสารคาม
2021-04-24 11:04:46 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กรสิริ เถาวัลย์ราช โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 11:04:37 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กิตติพศ ตรงต่อการ สวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 11:04:33 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นวพร แสนหล้า เทศบาลบ้านแฮด ขอนแก่น
2021-04-24 11:04:09 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ศิริไพบูลย์ สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 11:03:47 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นํ้าฟ้า ศรีเชียงซุย อนุบาลขอนเเก่น ขอนแก่น
2021-04-24 11:02:15 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนากร ศรีพรบุ โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ ขอนแก่น
2021-04-24 11:01:48 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย เจตน์สฤษฏิ์ ล้อมวัง อนุบาลศรีซำสูง มหาสารคาม
2021-04-24 11:01:33 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อคริน แหวะสอน โรงเรียนมณีวรรณวิทยา ระยอง
2021-04-24 11:01:29 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย จิรวัฒน์ พระศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ขอนแก่น
2021-04-24 11:00:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิมลพรรณ ชารีดี อนุบาลอภิรดี ขอนแก่น
2021-04-24 11:00:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฐณิชา สุทธิประภา เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 10:59:24 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง รสิตา พรมบัวภา รร.วรรณรัตน์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 10:58:33 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชนิดาภา ธรรมจรรยา บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 10:58:23 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อดิเทพ กระธง สุรัสวดี ขอนแก่น
2021-04-24 10:57:52 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นันท์นลิน ศิริโสม โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-24 10:57:01 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สตรี สินปรีดี ไพบูลย์วิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 10:56:40 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธีรภัทร หินแก้ว บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ ขอนแก่น
2021-04-24 10:56:17 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนธัช ทองอุทัยศิริ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน ขอนแก่น
2021-04-24 10:55:33 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อมลวรรณ แสงงาม วรรณรัตน์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 10:55:29 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณพไชย แสนทำพล โรงเรียนพระธาตุขามแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:53:55 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง โยษิตา สีอุดทา สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 10:53:35 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชนากานต์ มาสุข บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) ขอนแก่น
2021-04-24 10:52:34 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปาลีดา สร้อยสุวรรณ บ้านดอนหันวิทยาสาร ขอนแก่น
2021-04-24 10:51:46 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ติงสศรีภาคย์ สนามบินขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:51:39 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วณิดา ชุ่มอภัย โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง ขอนแก่น
2021-04-24 10:51:21 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง จิดาภา กิริยา อนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-24 10:50:11 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ด.ญ.กัลยารัตน์ คลานกลาง โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 10:49:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชยาภรณ์ ยะโสธร โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 10:48:26 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย เจตนิพัทธ์ ชินะพาส โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 10:48:20 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธศร ฉิมนอก มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 10:47:46 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ญาณวุฒิ ไทยน้อย โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 10:47:35 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ปิยะ เเสนวงศ์ไชยา ฮั่วเคี้ยววิทยาลัยขอนเเก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:47:07 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณัฐวรรธน์กร เอสุขจินต์ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:46:39 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชลภรณ์ ขวัญคม โรงเรีกัลยาณีวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 10:45:44 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธมนวรรณ วงษ์สีหา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 10:45:20 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง เบญจรัตน์ ดวงมาลา โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 10:45:18 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย เดชาธร ลิอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:45:13 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พีรยา เมืองวงษ์ น้ำพองประชานุกูล ขอนแก่น
2021-04-24 10:44:14 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง เกศินี คุ้มกลาง โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี สุรินทร์
2021-04-24 10:43:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธรรมปพน ธรรมพงศ์มิตร โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 10:42:24 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กัญญารัตน์ ภาคำ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:42:06 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย นริส ตุลาไทย โรงเรียนบ้านดงกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 10:40:04 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อารียา มณีสา โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 10:39:50 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ปฎิพัทธิ์ ศรีชำนิ สนามบินขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:39:33 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศิตรานันต์ ศิริทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 10:38:14 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชลธิชา ศรีจุลลา โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา มหาสารคาม
2021-04-24 10:37:11 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ภคพล เหล็กดี เทศบาลบ้านโนนทัน ขอนแก่น
2021-04-24 10:36:37 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย แทนคุณ โพธิ์ดา เทศบาลส่วนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 10:36:13 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ไอรัก เชิดโฉม โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย ขอนแก่น
2021-04-24 10:35:40 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ภาคภูมิ​ เหลาบ้ง เทศบาล​สวนสนุก​ ขอนแก่น
2021-04-24 10:35:34 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัชชญาฎา ศรวิเศษ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ขอนแก่น
2021-04-24 10:35:32 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย จีรเดช รัตนวรรณ เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 10:35:09 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ฐิติสุทธิ์ เพรงมา เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 10:34:47 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วรณิชา อ่อนประดิษฐ์ เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 10:34:28 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปาณิสรา นันทสุทา อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:34:10 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พรรณวดี สินทร โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ ขอนแก่น
2021-04-24 10:34:06 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศุภิชา หารวิชัย โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล ขอนแก่น
2021-04-24 10:33:56 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ทรรศิกา กางขอนนอก หินแห่เสริมศิลป์ มหาสารคาม
2021-04-24 10:33:00 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิมพ์ชนก บุ้งทอง บ้านคุยเชือก มหาสารคาม
2021-04-24 10:32:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นิภาพร จันตรีชา โรงเรียนบ้านโนนม่วง ขอนแก่น
2021-04-24 10:32:47 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นริศราพรรณ นามสุวัน สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 10:32:24 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิพพ์ประภา ไชยเดช อนุบาลศรีซำสูง ขอนแก่น
2021-04-24 10:32:18 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณัฐวัฒน์ อาษาศึก รร.บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 10:32:17 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กรวิชญ์ อนุสี ป6 สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 10:31:28 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กวินธิดา บุญสา อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:29:57 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พัทธนันท์ ถานะ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-24 10:29:36 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธีรเดช ใยแก้ว โรงเรียนบ้านหัวดง ขอนแก่น
2021-04-24 10:28:08 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธารญาดา สิงห์บุญมา เทศบาลบ้านหนองใหญ่ ขอนแก่น
2021-04-24 10:27:20 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง มินชิตา ศรีแก้วน้ำใสย์ สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 10:27:09 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณฐกร นิลทะการ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-24 10:27:06 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ศุกร์สัน ไชยา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 10:26:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิทยาภรณ์ สงค์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี
2021-04-24 10:25:02 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ภัทราวดี ไชยศรี โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ขอนแก่น
2021-04-24 10:24:28 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิมพ์ณภัทร จำปา โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 10:23:55 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธนัชพร จำปาวัตตะ กัลยาณีวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 10:23:34 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุวภัทร โสกำปัง สายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
2021-04-24 10:23:01 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ศิวกร พันธุชิน อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:21:23 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธัญชนก วงษาธรรม เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 10:21:23 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณภัทร นาพิลา โรงเรียนสนามบินขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:21:15 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุภัสสร สีนาควง โรงเรียนบ้านเชียงยืน มหาสารคาม
2021-04-24 10:20:52 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วธิดา เชือกทอง โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย ขอนแก่น
2021-04-24 10:20:37 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กชพร โวหาญคล่อง สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 10:20:08 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุมินตรา นาภูทัด บ้านหนองแวงบวรวิท ขอนแก่น
2021-04-24 10:20:07 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย วิศวะ ยวงแก้ว บ้านขามเปี้ย มหาสารคาม
2021-04-24 10:20:07 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กัญญาภัทร สุขสวัสดิ์ สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 10:19:58 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง จุฑารัตน์ เบ้ามะโน โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ขอนแก่น
2021-04-24 10:18:56 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พรรธ์นชนก พรประกายพฤกษ์ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:18:29 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย เฉลิมวงค์ ภูพรม สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 10:17:39 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชาลิสา จัตวานิล หนองไฮโพธิ์ชัย ขอนแก่น
2021-04-24 10:17:20 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย รัชชานนท์ ทะสา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 10:17:15 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ภคพร ตั้งใจตรง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:17:13 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ภูดิศ วงศ์สละ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:16:57 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย วีระชัย สว่างศรี โรงเรียน เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 10:16:27 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชีวาพร จันทร์โสม โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย ขอนแก่น
2021-04-24 10:16:14 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณภัทร ชูวรรณมาศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัสงคราม จ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ
2021-04-24 10:16:14 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฐณิชา ทับโชติ บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง ขอนแก่น
2021-04-24 10:15:44 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย มงคลธรรมมารัตน์ พระโคตร อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:15:30 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง จุฑามาศ คนสอน โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:15:18 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณภัทร พลทรักษา โรงเรียนอนุบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 10:15:06 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธัญจิรา คิดดี โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 10:14:06 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กิตติโสภณ สายืน อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:14:05 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กมลลักษณ์ จันทร์สุพรม โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ขอนแก่น
2021-04-24 10:13:54 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปาณรวินท์ แก้วพวง โรงเรียนบ้านโนนลาน ขอนแก่น
2021-04-24 10:13:43 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง จันทรัตน์ ถากง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ขอนแก่น
2021-04-24 10:13:23 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สิรารมย์ ซ้ายบุรี เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 10:12:12 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ขวัญฤทัย ศรีพุทธา เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 10:11:55 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปกิตตา บูรณะคาม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 10:11:52 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง เขมิกา ปะวะรัง โรงเรียนบ้านวังกุง มหาสารคาม
2021-04-24 10:11:23 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิชญา แสงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 10:11:13 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฐนันท์ บุญแก้ว กัลยาณีวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 10:11:11 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ด.ญ ปิยะดา สีพิมพ์ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง ขอนแก่น
2021-04-24 10:10:57 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ักัญญณัช วิทยาวุฒิอนันต์ สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 10:10:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย วชิรวิชญ์ ทุริวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 10:10:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฐวรา ไชยชนะ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:09:13 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย นันทวัฒน์ วรรณสันต์ เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 10:07:30 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อนิวัฒน์ คุ้มสุวรรณ โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 10:07:10 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย นภสินธุ์ นะคำศรี บ้านหนองหิน ขอนแก่น
2021-04-24 10:05:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชุลีธร ทิพยธร เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 10:04:21 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ศิรชัช รัศมาวี อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:04:19 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชาลิสา รัตนกรสิริ เทศบาลคุ้มหนองคู ขอนแก่น
2021-04-24 10:04:11 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปิ่นมณี รมเพ็ง วรรณรัตน์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 10:03:55 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พรภรณ์ บุญสินชัย โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-24 10:03:47 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชญานุช ทัพซ้าย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 10:03:15 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย เจษฎาภรณ์ เข็งนอก โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ ขอนแก่น
2021-04-24 10:03:12 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง จิรภัทร เรืองสุขสุด มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 10:03:06 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย บวรกิตต์ วรพรม โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 10:02:47 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อารียา ฝ่ายดำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 10:02:00 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อธิชาติ ชมภูมี โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 10:01:26 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ด.ญ​ พรทิพย์​ ระดาสาร โรงเรียนบ้านโนนม่วง ขอนแก่น
2021-04-24 10:00:56 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ลลิตพรรณ เอี่ยมศรี สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 10:00:17 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กนกพร ใจเมือง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ขอนแก่น
2021-04-24 09:59:38 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พรธิชา กัลยานาม โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ขอนแก่น
2021-04-24 09:59:34 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อธิชา รักชาติไทย เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
2021-04-24 09:59:03 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณัฐ​ภูมิ อ้วนพรมมา อนุบาลอภิรดี ขอนแก่น
2021-04-24 09:58:56 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย สุภกร ดอนมุ้ง โรงเรียรบ้านขามเปี้ย มหาสารคาม
2021-04-24 09:58:32 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธัญชนก พวกพระลับ ไพบูลย์วิทยาเต่านอ ขอนแก่น
2021-04-24 09:57:35 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธฤษณุ ผาบชมภู บ้านหนองไห มหาสารคาม
2021-04-24 09:57:05 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปฏิมากร พิมพ์คำไหล มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:56:35 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง รุ่งทิวา วิชาชัย เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:56:09 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิมพ์พิชชา วิญญูชนเจริญ อนุบาลพูนสวัสดิ์ ขอนแก่น
2021-04-24 09:55:18 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ภริดา วิไลเลิศ สุรัสวดี ขอนแก่น
2021-04-24 09:54:25 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ดลชนก เพียงงาม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:54:03 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง หทัยทิพย์ พลกล้า มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:53:06 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธีรพัฒน์ โยธาวงษ เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:52:05 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ซากูระ ฮาหงิ โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 09:52:04 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง เด็กหญิง ณิชนันท์ โคตรสีวงษ์ โรงเรียน บ้านขามเปี้ย มหาสารคาม
2021-04-24 09:52:03 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อริสรา มาสมพงษ์ เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:51:59 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนพัฒน์ โพธิ์ตึ สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:51:36 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ศิลาดล สุมาลี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:51:00 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง มณีรัตน์ อ่อนมา สนามบินขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:50:36 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อภิชญา เจริญสุข โรงเรียนการรกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-24 09:50:26 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชุติมาพร หมั่นเพ็งยัง โรงเรียนอนุบาลขอนเเก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:50:26 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กมลพร เขตต์ไพบูลย์ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:50:17 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ด.ญ. กรัณฑรัตน์ ประมุขสมบัติ วรรณรัตน์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 09:50:15 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง เด็กหญิงปิยะธิดา อนุวัฒน์ศิริกุล วรรณรัตน์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 09:49:52 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อภิสิทธิ์ สุขน้อย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ขอนแก่น
2021-04-24 09:49:26 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ทินกฤต ทศเเก้ว การกุศลวัดหนองเเวง ขอนแก่น
2021-04-24 09:49:14 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง จิดาภา ประทุมชาติ โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:48:58 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง โสภิตนภา ดาหาร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:48:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ช่อลดา สิริสุขะ ร.ร.เทศบาลบ้านหนองใหญ่ ขอนแก่น
2021-04-24 09:48:12 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฎฐธิดา แสนสะท้าน การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-24 09:48:09 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิมชนก คงกระเรียน อนุบาลศรีซำสูง ขอนแก่น
2021-04-24 09:47:23 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุภาพร แนมขุนทด การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-24 09:47:16 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย สรวิชญ์ อินหาดกรวด อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:47:09 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธัญมน ธนะไชย โรงเรียนมหาไถ่บ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 09:47:00 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง เทพธิดา ศรีกันหา สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:46:37 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง เด็กหญิงธิติมา รามจาตุ โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ขอนแก่น
2021-04-24 09:45:58 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อัษฏายุธ ศรีอาจ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนื่อ ขอนแก่น
2021-04-24 09:45:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กวิสรา คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนสองภาษากรประภาภัทร ขอนแก่น
2021-04-24 09:45:27 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนศักดิ์ เศษสุวรรณ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ขอนแก่น
2021-04-24 09:45:17 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง จิรธิดา คำชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:43:55 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง มุทิตา ศรียางคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ขอนแก่น
2021-04-24 09:43:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุพัตรา จำปานา เทศบาลบ้านโนนชัย ขอนแก่น
2021-04-24 09:43:39 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ฐิติวัฒน์ เครื่องสูงเนิน เทศบาลบ้านโนนทัน ขอนแก่น
2021-04-24 09:43:36 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย นิติภูมิ เขียวสุ่ย โรงเรียนโชคมณีศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 09:43:20 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นันท์นภัส บทมาตย์ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:43:18 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ทัตพงษ์ จันทร์สร โรงเรียนมหาไถ่บ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 09:43:10 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พาตู้ พาตู้ บ้านบึงเนียมบึงใครนุ่นท่าหิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:43:01 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณป​ภัช​ สีตะโคตร​ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:42:52 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วรัญญา ซาวาปี เอี่ยมไพศาล ขอนแก่น
2021-04-24 09:42:44 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แสงหาญ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:42:27 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อรอาภา ภูบุญเต็ม สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:42:21 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ิพิมพ์พิมล ืวงเริง โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ขอนแก่น
2021-04-24 09:42:09 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธกฤต แสงมณี เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:41:38 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ภูมินทร โสเส แก่นเท่าพัฒนศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 09:41:38 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนิน อบสุกลิ่น โรงเรียนบ้านขามป้อม ขอนแก่น
2021-04-24 09:40:05 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พัณณิตา ดวงบรรเทา เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:38:53 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย สุรภัทร โม้กุดแอก ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-24 09:38:53 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พีรวัส อินทร์จันทร์ โรงเรียนบ้า่นแก่นประดู่ ขอนแก่น
2021-04-24 09:38:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ปวีณ์กร มุกดา รร.อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:38:18 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ทฤษฎี หน่อแก้ว ไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ขอนแก่น
2021-04-24 09:38:15 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศิรภัสสร พูลเทกอง วรรณรัตน์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 09:37:48 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปิยรัตน์ เนื่องชมภู มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:37:27 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กรรณิการ์ มูลภักดี มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:37:02 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อรวรรณ ดาทุมมา โรงเรียนอนุขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:37:01 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พัชรพร สารการ สุรัสวดี ขอนแก่น
2021-04-24 09:36:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พัณณิตา ทะสังขาร์ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:36:23 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พจนาพร จะเรียมพันธ์ โรงเรีนยมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 09:36:05 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนกร ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง ขอนแก่น
2021-04-24 09:35:47 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชนาภัทร พรมมา อนุบาลศรีซำสูง ขอนแก่น
2021-04-24 09:35:02 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธิตินันท์ โพธิ์โน บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ขอนแก่น
2021-04-24 09:34:47 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชญาภา จรรยากรณ์ มหาไถ่ศีกษา ขอนแก่น
2021-04-24 09:34:44 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฐรินีย์ จันทร์โฮง มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:34:38 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กันทรากร กองวงษา โรงเรียนโคกสีวิทยาเสริม ขอนแก่น
2021-04-24 09:34:28 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย เจษฎา วันดี โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 09:34:27 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ลลิดา สียาโง สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:34:19 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชนิภรณ์ มหาชานนท์ ขอนแก่นคริสเตียน ขอนแก่น
2021-04-24 09:34:13 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย สรวิศ บุญสุภา เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:34:05 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ทยิดา จอมทอง โรงเรียนบ้านจานโนนสูง มหาสารคาม
2021-04-24 09:33:57 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ชนาธิป คำเงิน โรงเรียนสนามบินขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:33:22 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ปัตตานี เทศบาลบ้านโนนทัน ขอนแก่น
2021-04-24 09:33:10 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อัจฉรียา ไชยลาภ เทศบาลบ้านศรีฐาน ขอนแก่น
2021-04-24 09:32:50 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ถิรดา เรืองพรหม อนุบาลขอนเเก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:32:28 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฐพร หงษ์เหิน มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:32:22 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อมรรัตน์ กองรัตน์ ชุมชนบ้านพรหมนิมิต ขอนแก่น
2021-04-24 09:32:15 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สมฤดี ลมสมบุตร เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:31:48 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิมพ์มาดา ดุสดินทร์ บ้านสาวะถีสาวัตถีราษฎร์รังสฤฏิ์ ขอนแก่น
2021-04-24 09:31:38 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อรรฉราภรณ์ ศรีทา เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:31:38 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย นิติธร พิลา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:31:34 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ธนาภรณ์ ระพรมมา สนามบินขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:31:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วิภาวี พุทธสอน รร เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:31:27 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วรัทยา ขวัญปาก บ้านหนองโก ขอนแก่น
2021-04-24 09:30:57 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุชาดา ด้วงลอย สุรัสวดี ขอนแก่น
2021-04-24 09:29:55 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ด.ช.ธนธัช นาชัยเพิ่ม มณีอนุสรณ์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 09:29:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กมลวรรณ หมู่บ้านม่วง อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:29:06 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง จุฑามาส ลาลุด สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:28:43 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สรวีย์ วิเศษสัตย์ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:28:37 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนพัฒน์ เเก่นเชียงสา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:28:34 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ประดิษฐภูมิ ชนไฮ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:28:26 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธีรเดช ชัยแสง โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ขอนแก่น
2021-04-24 09:27:32 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศศิมาพร จันทร์พุธ สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:27:28 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อริสรา นาสินสอน โรงเรียนกาลกุศลวัดหนองเเวง ขอนแก่น
2021-04-24 09:27:13 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง บุญยานุช ฌายีเนตร มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:27:04 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธีรภัทร ปิยะวงษ์ สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:26:50 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วิชญดา สีเชียงสา การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-24 09:26:48 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย วรชัย โพธิ์ศรี บ้านโคกใหม่นายม ขอนแก่น
2021-04-24 09:25:57 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิมเพ็ญ พิมหานาม อนุบาลแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:25:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ตันติเสวี โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:25:29 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อัครพล นาสุริย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:25:22 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สิริธาร หนูพรหม สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:23:47 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย จุมพล พิมพ์ตา สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:23:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ่้นิชานันท์ วัดชุม โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ขอนแก่น
2021-04-24 09:23:30 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ขวัญนภา แจ้งพรมมา โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:23:11 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กมลทิพย์ มีจังหาร ชุมชนบ้านพรหมนิมิต ขอนแก่น
2021-04-24 09:23:06 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ศุภวัฒน์ วัชรวรพงษ์ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 09:22:30 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชญานิน วรชินา โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบรูณ์ ขอนแก่น
2021-04-24 09:22:03 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิชญาภา โคตรหลักคำ บ้านทุ่ม ทุ่มประชานุเคราะห์ ขอนแก่น
2021-04-24 09:21:50 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ฐิติรัตน์ สร้อยคำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:21:25 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ญานิกา ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:21:18 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง เนตรนภา โนนทิง อนุบาลศรีซำสูง ขอนแก่น
2021-04-24 09:21:15 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง มนต์ภัสสร จงธนาวัฒน์ โรงเรียนบ้านโนนลาน ขอนแก่น
2021-04-24 09:21:13 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วริศรา พิศนุย บ้านหนองแสงโคกน้อย ขอนแก่น
2021-04-24 09:20:54 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พศิน แสงอุทัย อนุบาลคริสเตียนมารีย์พร ขอนแก่น
2021-04-24 09:20:13 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณรงค์ชัย จอมสุวรรณ รร.เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:19:05 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นลินนิภา จันทร์โสภา เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:18:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อภินันท์ หมื่นพล บ้านดอนหันวิทยาสาร ขอนแก่น
2021-04-24 09:18:39 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พรสุดา โพธิ์ไฮ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:18:23 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปภาวรินท์ กองจันทร์ดี สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:17:48 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ฑิฆัมพร ชัยเพชร โรงเรียนกัลยาณีวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 09:17:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชื่อด.ญ ชนิดา จันทร์เพี้ยฟาน โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:17:39 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุพิชญา โนราช เทศบาลบ้านโนนชัย ขอนแก่น
2021-04-24 09:17:20 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วณิชญา วงษ์อุดม โรงเรียนภูพานหลวง สกลนคร
2021-04-24 09:17:09 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย คณิศร ผสมพืช เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:16:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปาลิตา พวงพันธ์ บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง ขอนแก่น
2021-04-24 09:16:33 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ตรีเทพ ตรีพงษ์ ร.ร.บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง ขอนแก่น
2021-04-24 09:16:28 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วรรณภา วรบุตร โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล ขอนแก่น
2021-04-24 09:16:25 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วรรณวลี กระจาด โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัครคี3) ขอนแก่น
2021-04-24 09:15:48 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กวิสรา แสนเกษม อนุบลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:15:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ภควดี นันท์ดี บ้านหนองหลุบ ขอนแก่น
2021-04-24 09:15:27 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง บุณยาพร ทองทำมา อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:14:53 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ฐิติกร เสน่ห์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:14:51 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณชพล ธรรมเม เทศบาลบ้านโนนทัน ขอนแก่น
2021-04-24 09:14:48 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชลลดา มณีสา สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:14:43 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย นนทพัทธ์ พุตสุด บ้านโนนเขวา ขอนแก่น
2021-04-24 09:14:36 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง จุฑาพัชร์ แก้วมาลีพันธุ์ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:14:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย บุณยกฤต ลิละคร บ้านเชียงยืน มหาสารคาม
2021-04-24 09:14:25 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนากร ชัยพิมพ์ เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:14:23 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชนากานต์ ถมภิรมย์ รร.บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง มหาสารคาม
2021-04-24 09:14:15 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ทิพย์วารี วรพันธ์ บ้านโคกสีวิทยาเสริม ขอนแก่น
2021-04-24 09:14:09 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นิชา ทัดไทย สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:13:58 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชุติกาญจน์ คชรัตน์ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี ขอนแก่น
2021-04-24 09:13:16 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วิปัสสณา พลพา บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)​ ขอนแก่น
2021-04-24 09:12:26 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปาณิศา พูลสวัสดิ์ คูคำพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
2021-04-24 09:12:22 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง แก้วกัลยาณี กันหนองผือ กบินทร์จริยาคม ปราจีนบุรี
2021-04-24 09:12:20 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ด.ญ ปิยะวดี สอนทา การกุศลวัดหนองเเวง ขอนแก่น
2021-04-24 09:12:19 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง จิราพร สุดใจ การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-24 09:12:18 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง เด็กหญิงสุชิรา แก้วไพรทูลย์ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-24 09:12:08 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ศฤงคาร รังคะวงษ์ เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:12:07 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชุติกาญจน์ บุตรพรม สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:12:01 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิชญากร เจตดาว สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:11:55 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย วรเมธ สัสดีไกรสร พระธาตุขามแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:11:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุภาวดี เสนศรี วรรณรัตน์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 09:11:38 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พรกนก คำศรี โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:10:50 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง รัตนาพร นาเจริญวุฒิกุล เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:10:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ศิวพงศ์ แก้วไตรรัตน์ สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:10:39 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พัชรพร แดงดีนสี โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ขอนแก่น
2021-04-24 09:10:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ปิยพัทธ์ ศิริทาเม็ง บ้านโนนเขวา ขอนแก่น
2021-04-24 09:10:29 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กิตติธัช คนซื่อ โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:09:52 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พุฒิดา พรบุบผา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:09:24 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง จิราพร มีพูน โรงเรียนบ้านหนองแวงหนอวจิกโนนตุ่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:09:16 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนโชติ โปร่งจิต โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ขอนแก่น
2021-04-24 09:08:44 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชนาภัทร สุริยงศ์ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-24 09:08:13 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พชรกร ทรัพย์ผาด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ขอนแก่น
2021-04-24 09:07:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ทักษพร พลเมือง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:07:34 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ผกามาศ สุรพัสดี โรงเรียนบ้านโนน ขอนแก่น
2021-04-24 09:07:32 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กันตินันท์ สุริยเรืองศิริ เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:07:26 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณัฐชนน พนมรัตน์ โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:07:21 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ปฏิพัทธ์ ปราณีสอน เทศบาลบ้านโนนชัย ขอนแก่น
2021-04-24 09:07:13 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชนันธร กีรติกูล โรงเรียนบ้านเหล่านางาม ขอนแก่น
2021-04-24 09:07:08 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กัญญารัตน์ ตนชัยภูมิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 09:06:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง รุ่ตะวัน เรืองจันทึก โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:06:37 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย นฤทธิ์ นันทพุทธิกุล อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:06:26 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนากร บัวใหญ่รักษา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ขอนแก่น
2021-04-24 09:06:16 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วรารัตน์ ทาร่อน สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:05:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ขนิษฐา บุญเสงี่ยม โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง ขอนแก่น
2021-04-24 09:05:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อติกานต์ พูลพิพัฒน์ มหาไถ่ศึกษาขอนเเก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:05:17 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิชชาภา พิพิธกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ขอนแก่น
2021-04-24 09:05:08 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย เจษฎา ลุล่วง บ้านโนนเขวา ขอนแก่น
2021-04-24 09:04:58 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ศุภชัย ชาวระ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:04:24 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย นรบดี ดวงตา สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 09:04:12 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศศิธร เรืองวรรณศิลา โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร ขอนแก่น
2021-04-24 09:03:47 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศุกร์ฤทัย เทพจิตร โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล ขอนแก่น
2021-04-24 09:02:36 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กฤษกร สารพันลำ บุตรเพชรวิทยา หนองบัวลำภู
2021-04-24 09:02:29 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชนากานต์ ภูมิไทยสงค์ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:02:28 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กัลยกร โดดชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:02:01 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กัญญาพัชร ชัยหาทับ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:01:16 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กฤต กฤตสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 09:00:57 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปิ่นนภา หงสกุล โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:00:56 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนดล บำรุงชัย โรงเรียนโชคมณีศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 09:00:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชมพูเนกข์ รุดชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง ขอนแก่น
2021-04-24 09:00:34 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง จิระดา สุคงเจริญ กุมารเยซูโนนสมบูรณ์ ขอนแก่น
2021-04-24 09:00:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย เปรมณัช เเสนโคตร โรงเรียนบ้านหนองเเสงโคกน้อย ขอนแก่น
2021-04-24 09:00:25 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พรพิมล ปฐมสกุลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 09:00:23 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ แสงศรีเรือง บ้านโนนเขวา ขอนแก่น
2021-04-24 08:59:30 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กลมภ มุ่งมา โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 08:59:11 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนโชติ อีศาสตร์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
2021-04-24 08:58:20 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อชิรวัตติ์ ศรีสัตยาสุนทร สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 08:58:15 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย แทนคุณ พลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 08:58:03 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปาริฉัตร ทัดทาน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ขอนแก่น
2021-04-24 08:57:58 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิมพ์ชนก วังกานนท์ สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 08:57:55 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อติวิชญ์ ธิเสน อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 08:57:22 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปัณฑารีย์ วิชาชัย บ้านบึงเนียม ขอนแก่น
2021-04-24 08:57:17 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กรสิริ ลาลุด ไทยรัฐวิทยา84 ขอนแก่น
2021-04-24 08:57:17 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย เจษฎา เยาะสูงเนิน โรงเรียนบ้านหินเเห่โนนเมืองน้อย มหาสารคาม
2021-04-24 08:56:28 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย สุรวุฒิ เวฬุวนาทร เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 08:56:09 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย นัฐพงษ์ ชัยหมื่อ บ้านโนนเขวา ขอนแก่น
2021-04-24 08:55:58 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ฐิติวรดา สวนมะพลับ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 08:55:32 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วรางคณา ลาม่วง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 08:55:00 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ก้องภพ ทัดทาน โคกงามวิทยาคาร ขอนแก่น
2021-04-24 08:54:34 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กวินนาฏ ศรีโฉม โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ชลบุรี
2021-04-24 08:54:31 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ขวัญฤทัย พรมเมืองขวา สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 08:54:17 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ฐิตารีย์ โม้ลี สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 08:54:13 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชลันดา ชิตนอก บ้านบึงแก ขอนแก่น
2021-04-24 08:53:52 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ชิษณุพงษ์ สอนสุภาพ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 08:53:44 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กมลพร ฮาร์เปอร์ โรงเรียนบ้านโนน ขอนแก่น
2021-04-24 08:53:33 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย วงศกร อินทร์บุญญา บ้านบึงแก ขอนแก่น
2021-04-24 08:53:31 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นพรรษชน พันธุ์ธนวิบูลย์ มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 08:53:18 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กุลธิดา ชารินทร์ โรงเรียนบ้านโนน ขอนแก่น
2021-04-24 08:52:54 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ อภิรัตนเจริญสุข โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 08:52:53 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง นภัสสร กิ่งชัยภูมิ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-24 08:52:50 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ขุนพล ปักสังคเน เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 08:52:23 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง มาริษา รอดสุข โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 08:52:22 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ภูปกรณ์ โชคช่วยพัฒนากิจ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ขอนแก่น
2021-04-24 08:51:57 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง จันทร์นิภา ทุมรักษา ห้วยหว้าวิทยาคม ขอนแก่น
2021-04-24 08:51:54 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ชัยตาแสง อนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น
2021-04-24 08:51:50 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย วงศธร ก้อมอ่อน โรงเรียน อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 08:51:42 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย เตวิช พิมสิม บ้านโนนเขวา ขอนแก่น
2021-04-24 08:51:10 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฏฐ์ชยา บุญประคม เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 08:50:19 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศริสรา ปุราชะทำมัง ชุมชนแท่นประจัน ชัยภูมิ
2021-04-24 08:49:55 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ินิชาภา กูดทา กัลยาณีวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 08:49:11 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กนกวรรณ ศรีสุขพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ขอนแก่น
2021-04-24 08:48:54 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ดรุณี ไชยธงรัตน์ บ้านโนน ขอนแก่น
2021-04-24 08:48:47 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย รชตะ ศรสถิตย์ สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 08:48:47 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง รัตติกาล วิสูงเร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 08:48:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง รุ่งนภา เพียดสิงห์ โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย ขอนแก่น
2021-04-24 08:48:45 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนกฤต ขาวสร้อย อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 08:48:33 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พีรบูรณ์ ศุภกีรติโรจน์ เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 08:48:10 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ยุวธิดา พุทธสอน โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง ขอนแก่น
2021-04-24 08:48:02 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สริตา โพธิกมล เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 08:47:51 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ทินกฤต ตราศรี สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 08:47:50 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อาภาภรณ์ อาสนาจันทร์ พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ ขอนแก่น
2021-04-24 08:47:41 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนภัทร ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 08:47:38 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ขวัญชนก หล้าบ้านโพน สุรัสวดี ขอนแก่น
2021-04-24 08:47:35 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฐวรา ผิวเผือก สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 08:47:22 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พีระพล โนวังหาร รร.ฮั่วเคี้ยววิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 08:47:02 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กฤติยา พรมอาสา สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 08:46:51 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กุญชร สีหามาตย์ ชุมชนบ้านท่าพระ ขอนแก่น
2021-04-24 08:46:38 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย กิตติศักดิ์ สระผม โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ขอนแก่น
2021-04-24 08:46:12 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ภัคพล สีพาไชย ร.ร.สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 08:45:47 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ด.ญ.กัณฐ์ชนก ชาลีดี โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 08:45:38 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วรางคณา หารปราบ โรงเรียนบ้านม่วง ขอนแก่น
2021-04-24 08:45:15 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ิจิดาภา ภูหลงเพีย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 08:44:03 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ภูมิสิทธิ์ มูลตรีภักดี อนุบาลอภิรดี ขอนแก่น
2021-04-24 08:44:02 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สุธาศิณี คฤหัส โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 08:43:54 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนพัฒน์ บรรดาศักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนเขวา ขอนแก่น
2021-04-24 08:43:53 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ภัทราวดี วงคำซาว เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 08:43:52 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชนกนันท์ ปัชชน มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 08:43:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อภิชาติ สนเท่ห์ อนุบาลศรีซำสูง ขอนแก่น
2021-04-24 08:43:38 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ถาวรนันท์ เวียงยศ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 08:42:58 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย สุภวัตร ชาสิงห์แก้ว เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 08:42:32 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย สุวภัทร พิมพาที การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-24 08:42:09 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง บุณยารัตน์ ศรีวะรมย์ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 08:42:08 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ศิรินภา เปรมปราบ วรรณรัตน์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 08:41:53 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กษมา มีจินดา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
2021-04-24 08:41:48 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ปานชีวา บุญมาก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 08:41:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พัชชา ยาใจ วรรณรัตน์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 08:41:21 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ปุญณภัทร ป้อมไชยา บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง ขอนแก่น
2021-04-24 08:41:13 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง จุฑามาศ เถาทะวงษ์ อนุบาลศรีซำสูง ขอนแก่น
2021-04-24 08:41:07 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณปภา อริยานันทพงศ์ เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 08:41:07 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธนวินท์ รุ่งสาย สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 08:41:00 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย เอกรัฐ มาตย์วังแสง เอกศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 08:40:49 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อิสรา เหล่าพิเดช บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
2021-04-24 08:40:45 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ชญานิศ ขุนอนุกุล เทศบาล​สวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 08:40:30 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณัฐจิราภา ทอดทอง การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
2021-04-24 08:40:16 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง แพรวา จันทร์หอม อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 08:40:07 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ฐาปณา บ่อกลาง โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 08:39:56 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อิศราภรณ์ อินทจักร เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 08:39:51 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ภัทรพงษ์ โนนทิง บ้านโนน ขอนแก่น
2021-04-24 08:38:56 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง อิงครัต กูดทา กัลยาณีวิทยา ขอนแก่น
2021-04-24 08:38:18 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ประวินทร์ รุ่งเกรียงสิทธ์ สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 08:37:36 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ณิชาภัทร เจริญวานิช มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น
2021-04-24 08:37:26 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ธรรมวิชญ์ ภูทอง โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา ขอนแก่น
2021-04-24 08:37:23 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย พิรชัช อมรเลิศเรืองศรี โรงเรียนมหาไถ่บ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น
2021-04-24 08:36:15 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ชาญวิทย์ เจตดิลกกุล เทศบาลบ้านโนนทัน ขอนแก่น
2021-04-24 08:35:16 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง ภัทราภรณ์ รุ่งสาย สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 08:34:46 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย อัครนิล ทุมมา รร.สนามบิน ขอนแก่น
2021-04-24 08:34:12 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย สุวัฒณ สวามิ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 08:33:29 ในเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง เกวลี แก้วขันทอง เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 08:33:25 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง สริษา คำภาษี ชุมชนบ้านฝาง ขอนแก่น
2021-04-24 08:33:04 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง วิศิษฏ์ศิริ กมลสินธุ์ เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 08:32:59 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง กวิสรา พันเดช เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
2021-04-24 08:32:40 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กหญิง พรดาภา อุ่นคำ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น
2021-04-24 07:32:52 นอกเขตพื้นที่ฯ เด็กชาย ณัฐชนน เหล่าอัน บ้านโจดบัวบาน มหาสารคาม