**ให้ผู้มีสิทธิ์สอบนำใบสมัครที่ติดรูปถ่ายแล้วพร้อมหลักฐานที่ระบุในใบสมัครมาส่งในวันสอบ