ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และสถานที่สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษฯ ม.1 (ปรับปรุง 1 เม.ย. 2564)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้อง gifted ม.1 (ปรับปรุง 1 เม.ย. 2564)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษฯ ม.4 (ปรับปรุง 1 เม.ย. 2564)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้อง gifted ม.4 (ปรับปรุง 1 เม.ย. 2564)

ปริ๊นซ์ใบสมัคร
*ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชนตัวจริงมาแสดงตนในวันสอบ
**ให้ผู้มีสิทธิ์สอบนำใบสมัครที่ติดรูปถ่ายพร้อมลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมแนบหลักฐานที่ระบุในใบสมัครมาส่งในวันสอบ
***รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ มีการปรับปรุง ผู้เข้าสอบโปรดตรวจสอบดูอีกครั้ง